มกราคม – ธันวาคม
สรุปรายการจ่ายสวัสดิการรายปี 2555- 2564
รวม
เกิด ทุนศึกษา ป่วย อุบัติเหตุ บำนาญ เสียชีวิต พิการ/ด้อย บวช สมรส ขึ้นบ้านใหม่ ทหาร ซ่อมบ้าน ภัย แมส ประเพณี ประชุม
สรุปจำนวนราย/ครั้ง 7 ราย 152 ราย 444 ราย 30 ราย 754 ราย 112 ราย 221 ราย 6 ราย 6 ราย 3 ราย 1 ราย 5 ราย 14 ราย 700 ชิ้น 5 ครั้ง 1 ครั้ง
ม.ค. 55 – ธ.ค. 55 1400 200 1772 3372
ม.ค. 56 – ธ.ค. 56 1000 8600 200 4000 1040 500 500 1000 16840
ม.ค. 57 – ธ.ค. 57 700 1500 7400 600 3650 36181 3600 500 1000 2500 57631
ม.ค. 58 – ธ.ค. 58 1500 10200 600 16050 23400 5700 500 1000 10000 15600 84550
ม.ค. 59 – ธ.ค. 59 500 3500 8000 23600 57500 5600 500 1000 500 500 3000 2000 106200
ม.ค. 60 – ธ.ค. 60 3700 10000 200 24750 56500 6670 1500 103320
ม.ค. 61 – ธ.ค. 61 700 5100 11400 200 26350 78000 7930 500 1000 131180
ม.ค. 62 – ธ.ค. 62 700 10500 12400 1200 28250 48500 8820 3000 1500 114870
ม.ค. 63 – ธ.ค. 63 1400 10400 10400 800 31200 59000 8560 500 1000 10000 133260
ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 700 10400 9000 2000 34600 51000 12000 500 1000 121200
รวม 4700 47600 88800 6000 188450 415853 59920 3000 3000 1500 500 5000 14000 10000 8500 15600 872423
เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง 3 ราย (คืนเงิน 2 ราย ไม่รับคืน 1 ราย) ปี 2555 คืนเงิน 272 บาท, ปี 2557 คืนเงิน 181 บาท
ปี 2558 ซื้อน้ำมันมอบ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสามัญทุกคน 15,600 บาท ปัจจุบันใช้เงินในบัญชีบริหาร