สรุป ประเภท-จำนวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

ที่ สรุปประเภทสมาชิก จำนวน ตาย ลาออก เหลือ
1 บุคคลทั่วไป 212 12 37 163
2 ผู้สูงอายุ 465 79 25 361
3 เด็ก / เยาวชน 111 0 13 98
4 ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ 41 9 0 32
8 พระสงฆ์ 4 1 0 3
รวม 833 101 75 657
ณ มกราคม 2564 ทั้งหมด ตาย ลาออก คงเหลือ
สมาชิกในเขตเทศบาล 510 51 37 421
สมาชิกในเขต อบต. 323 50 38 234
รวม 833 101 75 657

พ.ศ. จำนวน ตาย ลาออก คงเหลือ
2554 126 20 18 88
2555 114 30 7 77
2556 145 22 15 108
2557 72 9 11 52
2558 88 9 7 72
2559 92 4 17 71
2560 72 3 69
2561 48 4 44
2562 34 29
2563 42 42
รวม 833 101 75 657

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com