ที่ สรุปประเภทสมาชิก จำนวน ตาย ลาออก เหลือ
1 บุคคลทั่วไป 223 12 38 173
2 ผู้สูงอายุ 486 90 25 371
3 เด็ก / เยาวชน 118 0 13 105
4 ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ 43 9 0 34
8 พระสงฆ์ 4 1 0 3
รวม 875 112 76 687
ณ มกราคม 2565 ทั้งหมด ตาย ลาออก คงเหลือ
สมาชิกในเขตเทศบาล 536 55 38 443
สมาชิกในเขต อบต. 339 57 38 244
รวม 875 112 76 687
พ.ศ. จำนวน ตาย ลาออก คงเหลือ
2554 126 20 18 88
2555 114 30 7 77
2556 145 22 15 108
2557 72 9 11 52
2558 88 9 7 72
2559 92 4 17 71
2560 72 3 69
2561 48 4 44
2562 34 29
2563 42 42
2564 42 10 687
รวม 875 112 76 687