กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
 กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ และมอบอาหารยังชีพให้ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565
17 กันยายน 2565  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ 2565   ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ และมอบอาหารยังชีพให้ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2

 มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ สมาชิกกองทุนฯ  ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการกองทุนฯ และในพื้นที่ หมู่ที่ 4

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
มอบบำนาญชรารายปี พื้นที่ หมู่ที่ 13 ต.สามง่าม