กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม สมทบการซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  (ผู้ด้อยโอกาส)