ประมวลภาพการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุน มอบสวัสดิการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

องทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม กรณีป่วยนอนโรงพยาบาล .. มอบสวัสดิการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม กรณีเสียชีวิต