นายพงศักดิ์ จันทร์สุข ประธาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
มอบสวัสดิการ เงินและดอกไม้จันทน์ สมาชิกเลขที่ 13-064 นางเฉลียว คำจริง 8 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร