โครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มทางเลือกเพิ่มรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอาชีพระยะสั้น ๑๐ วัน)

ดำเนินการโดย… กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม คณะทำงานบ้านอเพียงชนบทตำบลสามง่าม ๑๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐