๓ มีนาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก เรียนรู้นอกสถานที่ ดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชมชนเทศบาลตำบลสามง่าม  ๑๕๐/๒ ม.๑๓ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕