โครงสร้างคณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1 นาย พงศ์ศักดิ์  จันทร์สุข 253 13 ประธาน 0899611105
2 นายสุนทร     ประคำ 47 8 รองประธาน 0845933198
3 นาย อำนาจ  ปิ่นแก้ว 47/1 3 เลขานุการ 0875251713
4 นางฤทัยรัตน์ แสงสาด 5 8 ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นาง ระเบียบ  ใจชื้น 30/2 11 เหรัญญิก 0878514821
6 นางจันทิมา   พวงแก้ว 133 4 กรรมการ 0881617281
7 นาย พิชัย  พันทับ 57 6 ตรวจสอบ 0846223386
8 นาย บุญเลิศ  ปานรักษ์ 131/2 9 ผู้ช่วยเลขานุการ 0845012637
9 นางมาลี ใจรักษ์ 138/1 7 กรรมการ 0635278156
10 นาง บุญเสริม  ยุรมาศ 7/2 12 กรรมการ 0813977413
11 นายวิฑูรย์ สินดิษฐ์ 34/3 2 กรรมการ 0899603118
12 น.ส.ภัชรินทร์    พันทัพ 21/3 6 กรรมการ 0801160784
13 นาง สุวรรณดี  คำจริง 175/3 16 ผู้ช่วยเหรัญญิก 0869291145
14 นางสุมาลี คุ้มขัง 22 1 กรรมการ 0836233994
15 น.ส.สุนิตย์   ตินะคัด 47/8 5 กรรมการ 0834129436
16 นายก เทศมนตรี เทศบาลตำบลสามง่าม กรรมการที่ปรึกษา 056-691234
17 นายภานุวิชญ์    หมอกมืด นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  ที่ปรึกษา/ประสานงาน 0910252389