[slideshow effect=”fade” height=”500″ category=”3″ autoplay=”3000″ speed=”3000″ pagination=”false” prevnext=”false border=”false”]

  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี

[center] ความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันทำบุญ
ช่วยเหลือกันผ่านกองทุนวันละ ๑ บาท [/center]
[center]นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสามง่าม[/center]
[center]

นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสามง่าม
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕
[/center]

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
๑๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๓ ต.สามง่าม อ.สามง่าม
จังหวัดพิจิตร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕

ฐานะทางการเงิน ณ มกราคม ๒๕๖๔

[center]ฐานะทางการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
บัญชีสวัสดิการ เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๔๓๓๖
บัญชีบริหาร เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๕๐๑๐

*********

 เงินสมทบจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม  ๑,๔๘๑,๙๓๗ บาท
 เงินอุดหนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  ๕๕,๐๐๐ บาท
 เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๑ ๔๕,๒๖๐ บาท
 เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๒ ๗๙,๕๗๐ บาท
 เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๓ ๑๒๗,๐๒๐ บาท
 เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๔ ๘๙,๕๙๘ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๔,๗๕๐ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๘๔,๓๑๕ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๙๔,๙๐๐ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๑๐,๙๖๐ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๒๒,๒๗๕ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๓๙,๐๖๕ บาท
 เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๔๐,๘๙๐ บาท
 เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ อ.สามง่าม  ๒,๐๐๐ บาท
 เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนสงเคราะห์ อ.สามง่าม  ๒,๐๐๐ บาท
 เงินสมทบจากกลุ่มออมทรัพย์สามง่าม ๑๓ (๕ ครั้ง) ๑๔,๐๐๐ บาท
 เงินสมทบจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ต.สามง่าม ปี ๒๕๕๘ ๓,๐๐๐ บาท
 เงินบริจาคจากภาคประชาชน ๖๖,๓๗๕ บาท

~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
๑๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕[/center]

สิทธิ์ประโยชน์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

สวัสดิการ
สิทธิ์ประโยชน์
จำนวนเงิน
เงื่อนไข
๑. เกิด รับขวัญเด็กแรกเกิด 500 บาท ๕๐๐ สมทบครบ ๑ ปี
มารดานอนโรงพยาบาลคลอดลูก ๒๐๐
๒. ทุนการศึกษา สมาชิก ระดับประถม ป.๑ – ป.๔ รับทุกปี/ปีละ ๒๐๐ สมทบครบ ๒ ปี
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ป.๖, ม.๓, ม.๖, ปวช, ปวส, ปริญญา,ฯลฯ ๕๐๐
๓. งานบุญ อุปสมบท ๕๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๔. งานมงคล มงคลสมรส ๕๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๕. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ๕๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๖. รักชาติ รับใช้ชาติ สมัครเป็นทหาร หรือได้รับเลือกเป็นทหาร(จับใบแดง) ๕๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๗. เจ็บป่วย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง) ๒๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๘. อุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกรับค่ายาตามจริงแต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อครั้งปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง ๒๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๙. พิการ สมาชิกมีเหตุต้องพิการ ยกเว้นการส่งเงินสมทบแต่ได้รับสวัสดิการปกติ สมทบครบ ๖ เดือน
๑๐. ภัยธรรมชาติ ประสบอัคคีภัย, ประสบวาตภัย ๑,๐๐๐ สมทบครบ ๖ เดือน
๑๑. บำนาญชรา รายปี อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป (๗๓ ปี) ๒๐๐ สมทบครบ ๓ ปี
อายุ ๗๕ ปีขึ้นไป (๗๘ ปี) ๒๕๐
อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป (๘๓ ปี) ๓๐๐
อายุ ๘๕ ปีขึ้นไป (๘๘ ปี) ๓๕๐
๑๒. เสียชีวิต สมทบครบ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี จ่าย ๑,๐๐๐ บาท ปรับขึ้นทุก ๖ เดือน ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (สมาชิกเสียชีวิตกองทุนฯ มอบดอกไม้จันคิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท) ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ สมทบครบ ๑๘๐ วัน ถึง ๑๐ ปี
๑๓. รางวัลคนดี รางวัลคนกตัญญู (ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ) ๑,๐๐๐ สมทบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑๔. กายอุปกรณ์ สมทบซื้อกายอุปกรณ์ (ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้) ตามมติคณะกรรมการ
๑๕. ซ่อมแซมบ้าน ตามมติคณะกรรมการ
๑๖. สงเคราะห์ สงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยากลำบากไร้ที่พึ่ง (ทั้งที่เป็นสมาชิก และที่มิใช่สมาชิก) ตามมติคณะกรรมการ
๑๗. พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมฝึกอาชีพ ตามมติคณะกรรมการ
๑๘. สร้างอาชีพ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามมติคณะกรรมการ
๑๙. งานประเพณี สนับสนุนวัฒนธรรม งานประเพณี เช่น สงกรานต์, งานแข่งเรือ, กีฬา ฯ ตามมติคณะกรรมการ
๒๐. สาธารณะฯ งานสาธารณะประโยชน์ เช่น ซื้อของใช้, ซ่อมถนน
ทางเดิน, ซ่อมอซมไฟส่องสว่าง
ตามมติคณะกรรมการ
๒๑.ป้องกันโรค จัดซื้อ-จัดทำ วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ตามมติคณะกรรมการ