สรุปประเภทสมาชิกฯ

ที่ สรุปประเภทสมาชิก จำนวน ตาย ลาออก เหลือ
1 บุคคลทั่วไป 223 12 38 173
2 ผู้สูงอายุ 486 90 25 371
3 เด็ก / เยาวชน 118 0 13 105
4 ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ 43 9 0 34
8 พระสงฆ์ 4 1 0 3
รวม 875 112 76 687
ณ มกราคม 2565 ทั้งหมด ตาย ลาออก คงเหลือ
สมาชิกในเขตเทศบาล 536 55 38 443
สมาชิกในเขต อบต. 339 57 38 244
รวม 875 112 76 687

ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ

ลำดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ วันที่สมัคร วดป เกิด วดป ลาออก วัน/เดือน/ปี เสียชีวิต
1 0001 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 01 08 2554 01 09 2486
2 0002 นายยวง พยัคภาพ 01 08 2554 17 08 2485
3 0003 นางฟ้อน พยัคภาพ 01 08 2554 00 00 2475
4 0004 นายอำนาจ ปิ่นแก้ว 01 08 2554 21 10 2507
5 0005 นางศิริวรรณ ปิ่นแก้ว 01 08 2554 02 04 2508
6 0006 นายถวิล เพชรรอด 01 08 2554 00 00 2487 24 02 2559
7 0007 นางสม เพชรรอด 01 08 2554 00 00 2490
8 0008 นางวิวัฒน์ แตงฉิม 01 08 2554 00 00 2498
9 0009 นางเตือนใจ เขียวเขิน 01 08 2554 28 04 2487
10 0010 นายบุญชู เขียวเขิน 01 08 2554 00 00 2484
11 0011 นางถวิล แสงพราย 01 08 2554 00 00 2496
12 0012 นางปราณีต นาคยา 01 08 2554 08 08 2503 14 12 2559
13 0013 นายพิชัย พันทับ 01 08 2554 20 03 2502
14 0014 นายสุทิน แสงสาด 01 08 2554 00 00 2490 14 06 2557
15 0015 นางไมล์รา เหล็กขำ 01 08 2554 21 08 2507
16 0016 นางพเยาว์ อินทสูนย์ 01 08 2554 21 04 2513
17 0017 นายลออ แสนแสบ 01 08 2554 17 06 2499
18 0018 นางสุนันทา ใจกว้าง 01 08 2554 02 02 2485
19 0019 นายบุญเลิศ ปานรักษ์ 01 08 2554 08 10 2510
20 0020 น.ส.สุมาลี สืบเหล่ารบ 01 08 2554 13 06 2513 01 08 2561
21 0021 นางระเบียบ ใจชื้น 01 08 2554 04 09 2503
22 0022 นายชูชีพ ใจชื้น 01 08 2554 00 00 2499
23 0023 นายบุญส่ง กุลมัย 01 08 2554 00 00 2503 17 10 2555
24 0024 นางเฟี้ยม ใจชื้น 01 08 2554 00 00 2473 09 10 2556
25 0025 นางอำนวย พันธ์ศรี 01 08 2554 11 02 2512 01 08 2558
26 0026 นายสุวิทย์ พันธ์ศรี 01 08 2554 08 09 2508 01 08 2558
27 0027 น.ส.นกเล็ก เอื้อเฟื้อพันธ์ 01 08 2554 00 00 2501
28 0028 นายชินฤทธิ์ คำจริง 01 08 2554 26 03 2519
29 0029 น.ส.บัวลอย คงชาติ 01 08 2554 20 10 2523
30 0030 นายเริ่ม คงชาติ 01 08 2554 00 00 2490 30 09 2560
31 0031 นายวีระ สุขสวัสดิ์ 01 08 2554 20 04 2502
32 0032 น.ส.เรียบ สรรพรอด 01 08 2554 23 06 2505
33 0033 นางสมจิตร สระทองคง 01 08 2554 05 02 2502
34 0034 นางบุญเสริม ยุรมาศ 01 08 2554 00 00 2497
35 0035 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2493
36 0036 นางประพันธ์ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2493
37 0037 นายพงษ์พันธ์ จันทร์สุข 01 08 2554 19 11 2519
38 0038 น.ส.วรัญญา จันทร์สุข 01 08 2554 06 11 2522
39 0039 ด.ญ.กนกพิชญ์ คงรส 01 08 2554 30 01 2552
40 0040 นางเสนาะ ภักดีโต 01 08 2554 21 03 2504
41 0041 นางมะลิ พรมมาศ 01 08 2554 05 06 2510
42 0042 นางดำเนิน หมอกมืด 01 08 2554 08 11 2508
43 0043 นางวรรณา พรมอยู่ 01 08 2554 27 02 2514
44 0044 นางประทิน เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 13 08 2498 01 08 2557
45 0045 น.ส.พยุง เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 11 03 2493
46 0046 นางทวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 01 08 2554 00 00 2478 03 11 2558
47 0047 นายสมชาย นามประเสริฐพร 01 08 2554 08 04 2497
48 0048 นายทวี เกี้ยวเกิด 01 08 2554 11 03 2492
49 0049 นางทองสุข เกี้ยวเกิด 01 08 2554 00 00 2492 01 08 2561
50 0050 น.ส.สิริวรรณ เกี้ยวเกิด 01 08 2554 10 01 2552 01 08 2561
51 0051 น.ส.สุกัลยา จอมรักษ์ 01 08 2554 25 10 2533
52 0052 นายโลม อินทะรักษา 01 08 2554 31 07 2500 01 08 2561
53 0053 นางลำจวน อินทะรักษา 01 08 2554 22 04 2500 01 08 2561
54 0054 นายวิโรจน์ อินทะรักษา 01 08 2554 01 12 2527 01 08 2561
55 0055 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 01 08 2554 21 02 2539
56 0056 นางส้มจีน เขียวสะอาด 01 08 2554 00 00 2490 01 08 2561
57 0057 นายอาเขต บุยโสภา 01 08 2554 07 12 2535
58 0058 นางสุวรรณดี คำจริง 01 08 2554 22 03 2512
59 0059 นายแหนง ติณะคัด 01 08 2554 00 00 2496
60 0060 นางประทีป ติณะคัด 01 08 2554 00 00 2496
61 0061 นายวิเชียร คำจริง 01 08 2554 00 00 2482 23 11 2557
62 0062 นายสุวรรณ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2483
63 0063 นางบรรจง จันทร์สุข 01 08 2554 08 05 2487
64 0064 นางเฉลียว คำจริง 01 08 2554 00 00 2489
65 0065 นายสำรวย พันทัพ 01 08 2554 20 09 2482
66 0066 นางยุพิน พันทัพ 01 08 2554 00 00 2488 15 05 2561
67 0067 นางแบน อินเอี่ยม 01 08 2554 0 00 2485
68 0068 นางสุนันทา อินทะกูล 01 08 2554 03 11 2518
69 0069 น.ส.จิรัฐติกาล เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 19 10 2501
70 0070 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 01 08 2554 00 00 2475 01 02 2560
71 0071 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 01 08 2554 00 00 2482
72 0072 นายผจญ เปียพัฒน์ 01 08 2554 09 10 2506 00 08 2557
73 0073 น.ส.จินตนา เปียพัฒน์ 01 08 2554 27 26 2529 00 08 2557
74 0074 นายดำรง ติณะมาศ 01 08 2554 03 01 2530 00 08 2557
75 0075 ด.ญ.ชาลิสา ติณะมาศ 01 08 2554 24 01 2547 00 08 2557
76 0076 นางพยุง แก้วกำพล 01 08 2554 17 04 2503
77 0077 นางปั้น เพ็ญโพธิ์ 01 08 2554 00 00 2481 26 01 2557
78 0078 นายสุเทพ พยัคภาพ 01 08 2554 00 00 2493
79 0079 นางแตงอ่อน พยัคภาพ 01 08 2554 15 11 2499
80 0080 นางจันทร์ พิณเขียว 01 08 2554 00 00 2472 27 09 2557
81 0081 นางลออ เพชร์วงษ์ 01 08 2554 00 00 2479
82 0082 นางจำนอง ผลปาน 01 08 2554 00 00 2485
83 0083 น.ส.สมใจ สุขเมือง 01 08 2554 18 12 2535
84 0084 นายสมเจตน์ สุขเมือง 01 08 2554 18 12 2535
85 0085 น.ส.ดาหวัน เสามี 01 08 2554 15 05 2503
86 0086 นายสมจิตร สุขเมือง 01 08 2554 03 07 2508
87 0087 น.ส.รัตนภรณ์ บุญวัตร 01 08 2554 16 02 2537
88 0088 นางคำนวณ บุญวัตร 01 08 2554 29 06 2500
89 0089 นายสมศักดิ์ บุญวัตร 01 08 2554 03 02 2500
90 0090 นางฟู ทาอ่อน 01 08 2554 00 00 2474 22 04 2557
91 0091 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 01 08 2554 16 06 2523
92 0092 นายดม อ้นอินทร์ 01 08 2554 20 08 2495
93 0093 นางศิริพร มะยม 01 08 2554 06 12 2506
94 0094 นายลิขิต ภักดีโต 01 08 2554 20 11 2492
95 0095 นายเผด็จ เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 18 10 2517
96 0096 นายสำเภา เสามี 01 08 2554 00 00 2492
97 0097 นางทวี เสามี 01 08 2554 02 05 2500
98 0098 นายพล จันทร์เนียม 01 08 2554 00 00 2498
99 0099 นายลอย ปัญติ 01 08 2554 00 00 2494
100 0100 นางจินตนา ปัญติ 01 08 2554 00 00 2496
101 0101 นางจำเนียน ลินลาโภ 01 08 2554 18 02 2503 01 08 2561
102 0102 นายยุทธนา เขียวสะอาด 01 08 2554 08 10 2537
103 0103 ด.ญ.ศยามล เขียวสะอาด 01 08 2554 02 02 2544 01 08 2561
104 0104 นายบาง เล็กน้อย 01 08 2554 16 11 2492 01 08 2561
105 0105 นางสวิง เล็กน้อย 01 08 2554 16 04 2496 01 08 2561
106 0106 นายธูป เล็กน้อย 01 08 2554 01 11 2514 17 05 2558
107 0107 น.ส.มณฑิตา ปานรักษ์ 01 08 2554 04 07 2538
108 0108 นายกฤษฎา จันทร์สุข 01 08 2554 06 08 2510
109 0109 นายพิเชษฐ์ จันทร์สุข 01 08 2554 20 02 2513
110 0110 นางสมบัติ สรรพรอด 01 08 2554 00 00 2499
111 0111 นายบุญส่ง คำมินเสส 01 08 2554 00 00 2485
112 0112 นางนงค์รัก คำมินเสส 01 08 2554 00 00 2486
113 0113 นายเงิน แก่นดอน 01 08 2554 00 00 2474 10 10 2560
114 0114 นางชอบ ไชยอง 01 08 2554 00 00 2481
115 0115 นายวิเชียร พูลจิตต์ 01 08 2554 00 00 2493
116 0116 ด.ช.กิตติพงศ์ สว่างเนตร 01 08 2554 24 09 2542
117 0117 นางสงวน มนตรี 01 08 2554 00 00 2472
118 0118 นายเสริม อู่นาค 01 08 2554 08 08 2512
119 0119 นายศรราม อู่นาค 01 08 2554 13 08 2537
120 0120 ด.ช.ภัทรชนน ชนะมณี 01 08 2554 28 10 2543
121 0121 นายศรันย์ภัทร วิมล 01 08 2554 17 11 2537
122 0122 ด.ช.วีรภัทร์ วิมล 01 08 2554 04 04 2541
123 0123 นายอนันต์ มนตรี 01 08 2554 14 02 2536
124 0124 นายสมคิด หมอกมืด 01 08 2554 20 03 2504
125 0125 นางบังอร หวังดี 01 11 2554 14 11 2507
126 0126 นางสินธ์ พันทับ 01 11 2554 03 09 2504
127 0127 นายอำไพ พยัคศรี 01 01 2555 10 09 2505
128 0128 นายไพศาล มีไชโย 01 01 2555 00 00 2491 17 07 2557
129 0129 นางเลี่ยม จันทร์หอม 01 01 2555 00 00 2474 23 07 2559
130 0130 นางมาลัย จันทร์หอม 01 01 2555 00 00 2498
131 0131 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 01 01 2555 00 00 2472
132 0132 นายวิง อ้นอินทร์ 01 01 2555 00 00 2477 12 06 2558
133 0133 นางสังเวียน หมอกมืด 01 01 2555 00 00 2479
134 0134 นางสงวน มะลิเทศ 01 01 2555 00 00 2473
135 0135 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2471 22 02 2560
136 0136 น.ส.สำรวย สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2485 01 01 2560
137 0137 นายเสงี่ยม ทัพงาม 01 01 2555 00 00 2470 12 05 2558
138 0138 น.ส.ลำพอง หมอกมืด 01 01 2555 00 00 2496
139 0139 นางแฉล้ม สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2479 01 01 2560
140 0140 นางจำเนียร อยู่มา 01 01 2555 09 10 2503
141 0141 นายปาน สูตรอุดม 01 01 2555 00 00 2468
142 0142 นางจุน สูตรอุดม 01 01 2555 00 00 2473
143 0143 น.ส.กิมเฮง ศิริรัตน์พงศ์ธร 01 01 2555 06 03 2486
144 0144 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 01 01 2555 00 00 2477
145 0145 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 01 01 2555 00 00 2482
146 0146 นายจักรพงศ์ เกิดโอภาส 01 01 2555 07 10 2525
147 0147 นายสำรวย ชมกลิ่น 01 01 2555 00 00 2478
148 0148 นายสมพงษ์ ชมกลิ่น 01 01 2555 13 03 2481
149 0149 นายใย ชูกุศล 01 01 2555 00 00 2477 00 06 2559
150 0150 นางประเสริฐ ชูกุศล 01 01 2555 00 00 2483
151 0151 นางเฮียง เขียวสะอาด 01 01 2555 00 00 2474
152 0152 นายเทิ้ม เขียวสะอาด 01 01 2555 21 11 2475
153 0153 นายเมิน ทนแท้ 01 02 2555 00 00 2479
154 0154 นางแถม ทนแท้ 01 02 2555 00 00 2477 15 04 2559
155 0155 นางสำราญ คงเจริญ 01 02 2555 00 00 2485
156 0156 นายมล ภักดีโต 01 02 2555 00 00 2495
157 0157 นางม้าย ภักดีโต 01 02 2555 00 00 2469 19 01 2560
158 0158 นายสมจิตร เม่นหวา 01 02 2555 00 00 2486
159 0159 นางสุรินทร์ เม่นหวา 01 02 2555 00 00 2490 26 01 2560
160 0160 นางสุข จุ้ยวงค์ 01 02 2555 00 00 2467
161 0161 นางจันทร์เพ็ญ ตันยุชน 01 02 2555 00 00 2496
162 0162 นายโลม เข็มทอง 01 03 2555 00 00 2474
163 0163 นางเนี้ยว เข็มทอง 01 03 2555 00 00 2481
164 0164 นางฉลอง เข็มทอง 01 03 2555 14 02 2504
165 0165 นายประนอม เที่ยงธรรม 01 03 2555 11 09 2489
166 0166 นายเนตร จันทร์ษา 01 03 2555 21 09 2484
167 0167 น.ส.ชูศรี กลั่นทองเจริญ 01 03 2555 14 10 2492
168 0168 นายสมชาย แซ่ซื้อ 01 03 2555 01 08 2509
169 0169 นายประวิทย์ วนิชยาโกศล 01 03 2555 14 03 2510
170 0170 นายสุชาติ โคคีรี 01 03 2555 10 04 2510
171 0171 นายสมาน โอนทอง 01 03 2555 00 00 2495
172 0172 นางประภาวัลย์ โอนทอง 01 03 2555 02 10 2498
173 0173 นางระเบียบ โอนทอง 01 03 2555 00 00 2499
174 0174 นางสำเภา เขียวเขิน 01 04 2555 00 00 2485
175 0175 นางมาก ยอดเถื่อน 01 04 2555 00 00 2476
176 0176 นางเหลือ บุญเอี่ยม 01 04 2555 00 00 2485
177 0177 นายปรีชา วิมล 01 04 2555 00 00 2480 23 03 2557
178 0178 นางเพียร วิมล 01 04 2555 00 00 2480
179 0179 นางลำยงค์ มีหวัง 01 04 2555 00 00 2475
180 0180 นางรวม ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2481 16 05 2561
181 0181 นางอินทร์ จุ้ยวงค์ 01 04 2555 00 00 2474
182 0182 นางชิด เขียวพุ่มพวง 01 04 2555 00 00 2479
183 0183 นางบุญนาค แก้วมา 01 04 2555 00 00 2485
184 0184 นายสมหวัง แก้วมา 01 04 2555 28 04 2503
185 0185 น.ส.ปราณี เขียวพุ่มพวง 01 04 2555 00 00 2493
186 0186 นางประณีต จันทราศรี 01 04 2555 00 00 2495
187 0187 นายฟ้อน ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2480
188 0188 นางเจือ ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2483
189 0189 นางมณี เพ็ญโพธิ์ 01 04 2555 17 03 2500
190 0190 นายจวน เขียวเขิน 01 05 2555 00 00 2486
191 0191 นางนกแก้ว เขียวเขิน 01 05 2555 00 00 2484
192 0192 นางสมพร นุ่มแน่น 01 05 2555 01 04 2517
193 0193 นางส้มลวน พิรมาตย์ 01 05 2555 10 08 2495
194 0194 นางตี่ พูลคล้าย 01 05 2555 00 00 2457 28 11 2557
195 0195 นางสมพร ชาญสูงเนิน 01 05 2555 02 06 2495
196 0196 นางทองหล่อ ศรีจันทร์ 01 05 2555 00 00 2488
197 0197 นางป้อม ติณมาศ 01 05 2555 13 04 2485
198 0198 น.ส.คำมี อินตะรักษา 01 06 2555 00 00 2498
199 0199 ด.ญ.ณัฏณิชา สะหะไชย 01 06 2555 10 02 2543
200 0200 นางทุเรียน โมทะนี 01 06 2555 00 00 2499
201 0201 นางเยื้อน เสามี 01 06 2555 00 00 2477 07 10 2557
202 0202 น.ส.ยุพา ทองรวย 01 06 2555 10 07 2501 25 11 2557
203 0203 นายอะนัน ขันนาค 01 06 2555 05 11 2497
204 0204 นางแป้งล่ำ คุ้มปากพิง 01 06 2555 10 07 2503 01 06 2560
205 0205 นายสมหวัง ทองชาติ 01 06 2555 00 00 2489
206 0206 นางวัง สุขสวัสดิ์ 01 06 2555 00 00 2466 เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง
207 0207 นายมนัต บุญญเขตต์ 01 06 2555 18 12 2505
208 0208 นางผกามาศ เวชศิลป์ 01 06 2555 14 04 2510
209 0209 นางกัลยา เขียวเขิน 01 06 2555 13 03 2508 01 08 2561
210 0210 น.ส.สายหยุด เพ็ญโพธิ์ 01 06 2555 00 00 2495
211 0211 นางทุเรียน เขียวเขิน 01 06 2555 00 00 2492
212 0212 นางเครือวัลย์ เพ็ญโพธิ์ 01 06 2555 04 03 2509
213 0213 นายมาย พยัคศรี 01 06 2555 00 00 2471 25 12 2558
214 0214 นางบุญรอด พยัคศรี 01 06 2555 00 00 2471 16 01 2558
215 0215 นางอรุณ ตินะคัด 01 06 2555 00 00 2476
216 0216 น.ส.บังอร พยัคภาพ 01 07 2555 05 11 2495
217 0217 นางอำไพ กันหาประกอบ 01 07 2555 22 06 2521
218 0218 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 01 07 2555 07 08 2521
219 0219 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 01 08 2555 00 00 2481
220 0220 นางถนอม จอมรักษ์ 01 09 2555 18 10 2484
221 0221 น.ส.เกตุนิภา เขียวเขิน 01 09 2555 10 04 2531 01 08 2561
222 0222 น.ส.ศิรินาถ นิกขุนทด 01 09 2555 12 08 2527 0 08 2561
223 0223 นายเร่ง เขียวเขิน 01 09 2555 00 00 2484
224 0224 นางเหนื่อง พูพุ่ม 01 10 2555 00 00 2489
225 0225 นางช้วน เม่นหวา 01 10 2555 00 00 2485 13 03 2558
226 0226 นางลำดวน จินตวง 01 10 2555 00 00 2477
227 0227 นายเล็ก มามี 01 11 2555 00 00 2485
228 0228 นางฉัตร มามี 01 11 2555 00 00 2480 23 04 2561
229 0229 นายธูป ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2479 07 11 2559
230 0230 นายบรรเทิง ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 30 01 2507 07 05 2559
231 0231 นางปรานอม ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2488
232 0232 นายเหราะ ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2477 27 10 2556
233 0233 นายเขียว ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2495
234 0234 นางศรีจันทร์ ภักดีโต 01 11 2555 05 04 2500
235 0235 นางสังวาลย์ ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2472 22 01 2561
236 0236 นางบุญช่วย กุลมัย 01 11 2555 30 10 2511
237 0237 น.ส.วรรณวิสา โชติพ่วง 01 11 2555 00 00 2493
238 0238 พระพุฒ แก้วอยู่ 01 11 2555 10 12 2480
239 0239 นางม้วน เฟื่องทิม 01 11 2555 00 00 2481
240 0240 นางวอ ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2487 14 09 2560
241 0241 น.สงดวงฤทัย ว่องไวพิทยา 01 01 2556 00 00 2490 01 08 2561
242 0242 นางศรีสุนันท์ นาคเอี่ยม 01 01 2556 19 04 2503
243 0243 นางสังเวียน พูลศิริ 01 01 2556 00 00 2468 30 05 2559
244 0244 นายจักรกฤษณ์ คำจริง 01 01 2556 16 10 2508
245 0245 นางประเทือง พร้อมสัมพันธ์ 01 02 2556 00 00 2486
246 0246 น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสัมพันธ์ 01 02 2556 28 02 2512
247 0247 นางลำดวน กิตติปรีชา 01 03 2556 00 00 2488
248 0248 นางสมพร ทัพงาม 01 03 2556 03 12 2507
249 0249 นางเลื่อน หมอกมืด 01 03 2556 00 00 2491
250 0250 นายเสน่ห์ หัวหิน 01 04 2556 12 10 2502 01 08 2561
251 0251 น.ส.กิมกี่ ย่วนยินรักษ์ 01 04 2556 00 00 2478
252 0252 นายอำนวย แพโพธิ์ 01 04 2556 12 04 2502 27 07 2561
253 0253 นายวิชัย โชติพ่วง 01 05 2556 00 00 2487 08 10 2559
254 0254 นางกิมเหยี่ยน โชติพ่วง 01 05 2556 06 02 2489
255 0255 นายสละ วงค์วาด 01 06 2556 03 05 2497 21 01 2557
256 0256 นางละมาย ขำไชโย 01 06 2556 00 00 2473
257 0257 นางสุภัค ขำไชโย 01 06 2556 25 06 2511
258 0258 นางเหรียญ คล่องสำรวจ 01 06 2556 00 00 2476
259 0259 นายเธียรชัย ทองรัตน์ 01 06 2556 00 00 2504
260 0260 นางวิไล ทองรัตน์ 01 06 2556 26 01 2485
261 0261 นางจันทิมา พวงแก้ว 01 06 2556 14 12 2515
262 0262 นางประทุม ศรีเรือง 01 06 2556 00 00 2490 19 08 2557
263 0263 นายแสวง ใจบุญ 01 06 2556 00 00 2485
264 0264 นายเจริญ ติณะคัด 01 06 2556 00 00 2468 10 01 2561
265 0265 นางหีบ ใจขันธ์ 01 06 2556 00 00 2472
266 0266 นายธวัช เกษมสุข 01 06 2556 09 08 2517
267 0267 นางมนธิชา อ่อนโยน 01 06 2556 14 07 2513
268 0268 นางมาลัย จินดาวนิชย์ 01 07 2556 00 00 2483
269 0269 นายวิฑูรย์ สินดิษฐ 01 07 2556 12 08 2492
270 0270 นางสอน ไชยอง 01 07 2556 25 01 2500
271 0271 นางสมศรี ปานสุด 01 07 2556 00 00 2498
272 0272 นางปราณีต ปิ่นมาศ 01 07 2556 00 00 2487
273 0273 น.ส.ภิญโญ เดียวสุรินทร์ 01 07 2556 28 02 2495
274 0274 น.ส.เกศินี อารีสุคนธ์ 01 07 2556 21 04 2490
275 0275 น.ส.สง่า แซ่จัน 01 07 2556 06 04 2499
276 0276 นายประสิทธิ์ ทองคำ 01 07 2556 10 06 2504
277 0277 นายกฤษดา คงสัมมา 01 07 2556 07 02 2509
278 0278 นางสมคิด บุญมี 01 07 2556 00 00 2501 26 09 2560
279 0279 นายจำเนียร บุญมี 01 07 2556 22 11 2501
280 0280 นางสงวน วิเชียรทอง 01 07 2556 02 08 2500
281 0281 นางทัศนี พูนนายม 01 08 2556 00 00 2495
282 0282 นางสำเนา พัดเถื่อน 01 08 2556 06 07 2502
283 0283 นางสุมาลี คุ้มขัง 01 08 2556 03 08 2517
284 0284 นางน้อย เบื้องบน 01 08 2556 00 00 2490
285 0285 นายมงคล เบื้องบน 01 08 2556 00 00 2483 00 00 00
286 0286 นางคำนวณ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2486
287 0287 นางไสว ทองพงษ์เนียม 01 08 2556 00 00 2482 17 04 2559
288 0288 นางสุรินทร์ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2486
289 0289 น.ส.ดำ มามี 01 08 2556 00 00 2485
290 0290 นางเหรียญ ภักดีโต 01 08 2556 27 03 2495
291 0291 นายสมคิด อ้นอินทร์ 01 08 2556 00 00 2485
292 0292 นายสัมฤทธิ์ ช้างพุ่ม 01 08 2556 24 04 2530
293 0293 นายบุญลือ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2491
294 0294 นางมวล ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2493
295 0295 นางระเบียบ เที่ยงธรรม 01 08 2556 00 00 2487 06 06 2561
296 0296 นายสมศักดิ์ กรเทียน 01 08 2556 02 10 2507 00 08 2558
297 0297 นางสมศรี กรเทียน 01 08 2556 19 07 2514 00 08 2558
298 0298 นางฉลวย ใจแน่ 01 08 2556 00 00 2485
299 0299 นายพยนต์ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2495
300 0300 น.ส.อัญชลี อินหาดกรวด 01 08 2556 16 03 2502
301 0301 นางเสมอ สุขดี 01 08 2556 15 10 2491
302 0302 นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์ 01 08 2556 10 09 2491
303 0303 นางบำรุง อินหาดกรวด 01 08 2556 00 00 2490
304 0304 นายเสริม อินหาดกรวด 01 08 2556 00 00 2485
305 0305 นายเนียม พยัคภาพ 01 08 2556 00 00 2472
306 0306 นายจำรัส พูพุ่ม 01 08 2556 00 00 2489
307 0307 น.ส.พยุง ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2488
308 0308 นางยัง พูพุ่ม 01 08 2556 00 00 2483 15 07 2561
309 0309 นางพยับ เถาสิม 01 08 2556 19 09 2497 00 08 2558
310 0310 นายสมนึก บุญเปรื่อง 01 08 2556 00 00 2496
311 0311 นางถม ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2474 00 08 2558
312 0312 นายเหมือน อั้มใจดี 01 08 2556 09 01 2513
313 0313 นางลำเจียก สุขเกิด 01 08 2556 13 01 2518
314 0314 นางกิมลี้ ย่วนยินรักษ์ 01 08 2556 00 00 2476
315 0315 นางสมศรี โชติพ่วง 01 08 2556 00 00 2487 01 08 2559
316 0316 นางลำพา จินดาวนิชย์ 01 08 2556 00 00 2482
317 0317 น.ส.เตือนใจ ดีงิ้ว 01 08 2556 02 01 2516
318 0318 นางวิฑูรย์ เหง้าพรหมมินทร์ 01 08 2556 00 00 2498
319 0319 ด.ช.พิภพลักษณ์ พวงแก้ว 01 08 2556 13 04 2549
320 0320 นางกิมเฮียง แซ่โค้ว 01 08 2556 00 00 2476
321 0321 นางลำเทียน หมอกมืด 01 08 2556 02 05 2541
322 0322 กัลยรัชนาภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ 01 08 2556 22 01 2512
323 0323 นางจงรักษ์ ธรรมชาติ 01 08 2556 21 12 2514
324 0324 นายสมบัติ ทองลา 01 08 2556 02 10 2511 01 08 2561
325 0325 นางประกอบ เก้าพันธ์ 01 08 2556 04 10 2506 13 08 2557
326 0326 นางสวาท สุขนาค 01 08 2556 00 00 2492
327 0327 นางสมควร เขียวเขิน 01 08 2556 23 02 2507
328 0328 นางสมบูรณ์ ขำไชโย 01 08 2556 12 09 2491 01 08 2561
329 0329 นางเพียร เอี่ยมสนาม 01 08 2556 00 00 2483 01 08 2557
330 0330 นางพเยาว์ เพ็ญโพธิ์ 01 08 2556 00 00 2493
331 0331 นางเฉลียว ตุงคะศิริ 01 08 2556 00 00 2495
332 0332 น.ส.นรมน วรพงศ์พัฒน์ 01 08 2556 12 11 2522
333 0333 นางเสนาะ อ้นอินทร์ 01 08 2556 00 00 2489
334 0334 นางลูกจันทร์ ตรีจินดา 01 08 2556 24 01 2516
335 0335 นายพาทิศ มะลิเงิน 01 08 2556 27 10 2524 00 08 2557
336 0336 นางดอกรัก ปานรักษ์ 01 08 2556 05 03 2509
337 0337 จ.ส.ต.สมศักดิ์ ศรีอาวุธ 01 08 2556 18 03 2498
338 0338 น.ส.ธนพร บุญคำ 01 08 2556 19 07 2525 00 08 2557
339 0339 น.ส.นันทกา อ่อนโยน 01 08 2556 31 07 2507
340 0340 นายไพฑูรย์ เข็มอุดร 01 08 2556 30 01 2535
341 0341 นายมนตรี พรมอยู่ 01 08 2556 07 09 2505
342 0342 น.ส.วิมลรัตน์ แตงฉิม 01 08 2556 09 11 2502 00 08 2557
343 0343 นางกิมเฮี๊ยะ แสงกิติสุวัฒน์ 01 08 2556 14 06 2501
344 0344 นายดุสิต แสงกิติสุวัฒน์ 01 08 2556 03 11 2494
345 0345 นางนิภา เฉลยไตร 01 08 2556 29 08 25
346 0346 นางเสถียร นินละออ 01 08 2556 00 00 2497
347 0347 ด.ญ.ชลธิชา คำจริง 01 08 2556 29 08 2547
348 0348 น.ส.วิกานดา คำจริง 01 08 2556 21 08 2533
349 0349 นายพยุง ติณะคัด 01 08 2556 00 00 2468
350 0350 นางยัง ติณะคัด 01 08 2556 00 00 2467 16 02 2557
351 0351 นางฉลอม โต๊ะเถื่อน 01 08 2556 08 09 2509
352 0352 ด.ญ.เนตรชนก เฟื่องทิม 01 08 2556 02 02 2538
353 0353 ด.ญ.ชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย 01 08 2556 18 01 2544
354 0354 นางพเยาว์ นรรัตน์ 01 08 2556 00 00 2490
355 0355 นายเทิ้ม นรรัตน์ 01 08 2556 00 00 2497
356 0356 นายรุ่ง นรรัตน์ 01 08 2556 18 08 2514
357 0357 นายสมยศ นรรัตน์ 01 08 2556 15 08 2524
358 0358 นางละเมียด เกี้ยวเกิด 01 08 2556 00 00 2466 20 05 2559
359 0359 พระครูวิธิตธรรมรส 01 08 2556 00 00 2489 26 11 2556
360 0360 นายสมชาย สุขดี 01 08 2556 05 03 2490
361 0361 นางแสวง ช้างพุ่ม 01 08 2556 10 11 2506
362 0362 นางบุญช่วย วงค์ปธา 01 08 2556 00 00 2480
363 0363 นางนะ สุขสำราญ 01 08 2556 00 00 2471 เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง
364 0364 นายเหลือ สุขสำราญ 01 08 2556 00 00 2474
365 0365 นายวุฒิชัย โชติพ่วง 01 08 2556 00 00 2495
366 0366 นางดวงนภาลัย พิสัยพันธ์ 01 08 2556 28 12 2511
367 0367 นายประเสริฐ ปานจันทร์ 01 08 2556 08 07 2500
368 0368 นายอ่อน วงค์โปธา 01 08 2556 00 00 2472
369 0369 นางเฟ้อ สมบูรณ์ 01 08 2556 00 00 2474 24 09 2560
370 0370 นางพรวลัญช์ ติณะคัด 01 08 2556 00 00 2494
371 0371 นางศรัณรัชต์ จารุวัชร์สุเมธี 01 08 2556 16 01 2504
372 0372 ด.ช.ประณพ พันชะนะ 01 08 2556 15 01 2541
373 0373 นางหยวก แสนแสบ 01 08 2556 00 00 2494
374 0374 นางเผื่อน เขียวเขิน 01 08 2556 00 00 2468 27 05 2561
375 0375 ด.ญ.ชาลิษา บุญเขต 01 08 2556 11 12 2548
376 0376 ด.ญ.จารุพักตร์ ไข่มุกข์ 01 08 2556 01 08 2549
377 0377 ด.ญ.จิราพัชร ไข่มุกข์ 01 08 2556 09 06 2552
378 0378 นายสำเนียง เขียวเขิน 01 08 2556 00 00 2483
379 0379 นางจำเนียร เขียวเขิน 01 08 2556 00 00 2480
380 0380 นางบุญธรรม เจนจบ 01 08 2556 00 00 2486
381 0381 นางมะลิ ชูชื่น 01 08 2556 00 00 2491
382 0382 นางปุ๋ย ทองเพ็ง 01 09 2556 00 00 2473
383 0383 นายมี ทองเพ็ง 01 09 2556 00 00 2471
384 0384 นางพิมพ์ รอดมี 01 09 2556 00 00 2491 01 09 2557
385 0385 ด.ญ.เสาวลักษณ์ กุลมัย 01 11 2556 20 11 2543
386 0386 นายสนั่น เก่งชันยะกิจ 01 01 2557 00 00 2492
387 0387 นางสายทอ หมอกมืด 01 01 2557 00 00 2470 21 05 2561
388 0388 นางบุญศรี ศิริวัฒนพรทวี 01 01 2557 22 01 2494
389 0389 ด.ญ.ณัฐนิชา หนูทอง 01 01 2557 08 12 2543
390 0390 นายพิชัย นิ่มอ่อนน้อม 01 02 2557 09 07 2515 01 08 2561
391 0391 น.ส.นัยนา ชูกุศล 01 02 2557 00 00 2491
392 0392 น.ส.สุวารินทร์ ใจรัก 01 02 2557 07 11 2535
393 0393 นายทิวกร รุ่งเรือง 01 03 2557 06 03 2521 01 08 2561
394 0394 ด.ญ.สุดารัตน์ พิสัยพันธ์ 01 03 2557 05 07 2543
395 0395 นางพยงค์ กันจันทร์วงศ์ 01 03 2557 00 00 2498
396 0396 น.ส.กิ่งทอง กันจันทร์วงศ์ 01 03 2557 14 03 2522
397 0397 นายสมเกียรติ มันตะสูตร 01 03 2557 23 06 2488 01 08 2561
398 0398 นางบุญสม เขียวพุ่มพวง 01 04 2557 00 00 2474
399 0399 นางสาคร แก้วล้อมกาย 01 05 2557 10 05 2499
400 0400 นายสำราญ แก้วล้อมกาย 01 05 2557 29 10 2492
401 0401 น.ส.ลำจวน ประสงค์ 01 05 2557 13 02 2492
402 0402 นางนิภา เกื้อสกุล 01 05 2557 00 00 2488
403 0403 นางฤทัยรัตน์ แสงสาด 01 06 2557 30 03 2525
404 0404 ด.ช.พิสิฐ แสงสาด 01 06 2557 21 09 2549
405 0405 ด.ช.ชนัญกฤติ แสงสาด 01 06 2557 30 07 2553
406 0406 นายประสริฐ ใจบุญ 01 07 2557 00 00 2479 06 10 2559
407 0407 นางอภิญญา นิลวัชราภรณ์ 01 07 2557 14 09 2495
408 0408 นางลำเจียก ตั้งใจ 01 07 2557 00 00 2467
409 0409 นางอ่อนแก้ว เหล่ารัตนจินดา 01 08 2557 17 03 2495
410 0410 นางประยูร ภักดีโต 01 08 2557 00 00 2477 01 08 2558
411 0411 น.ส.มณี ภักดีโต 01 08 2557 13 05 2505 01 08 2558
412 0412 นางชยานันท์ จุลพันธ์ 01 08 2557 10 12 2512 01 08 2558
413 0413 นางลาวัลย์ สุขเกิด 01 08 2557 26 04 2500
414 0414 นายวิชาญ เม่นหวา 01 08 2557 07 09 2510 01 05 2558
415 0415 นางสมบัติ สมบูรณ์ 01 08 2557 00 00 2494
416 0416 น.ส.สภารัตน์ เขียวสะอาด 01 08 2557 25 05 2508
417 0417 นายทองศุกร์ ทุสิงห์ 01 08 2557 14 06 2539
418 0418 นายเชียม ทุสิงห์ 01 08 2557 22 08 2507
419 0419 นางพิมพ์พาณี เชาว์พันธ์ 01 08 2557 22 03 2504
420 0420 นางแถม ใจเดียว 01 08 2557 24 08 2471
421 0421 นายจาดล ใจเดียว 01 08 2557 01 04 2492
422 0422 นายปัญญา พรศิริชัยมงคล 01 08 2557 28 04 2497
423 0423 นางนิดร พรศิริชัยมงคล 01 08 2557 14 07 2500
424 0424 นายเจริญ โตเร็ว 01 08 2557 00 00 2473
425 0425 นายเลี่ยม เพ็ญโพธิ์ 01 08 2557 00 02 2492
426 0426 นายสนิท สุกายะ 01 08 2557 00 00 2480 16 09 2559
427 0427 น.ส.เรณู สุกายะ 01 08 2557 11 02 2503
428 0428 นางกัณฑิมา กองนิล 01 08 2557 22 01 2503
429 0429 นางกิมเหลียง สงวนทรัพย์ 01 08 2557 00 00 2498
430 0430 นายธง บุญญเขตต์ 01 08 2557 00 00 2494
431 0431 นางสุรินทร์ ขันนาค 01 08 2557 00 00 2495 31 10 2559
432 0432 น.ส.ธัญญลักษณ์ โอนทอง 01 08 2557 19 07 2518
433 0433 นายกรวิก กิตติปรีชา 01 08 2557 29 08 2529
434 0434 นายวีรศักดิ์ กิตติปรีชา 01 08 2557 27 09 2510
435 0435 นายตุ๋ย เขียวสะอาด 01 08 2557 00 00 2489
436 0436 ด.ญ.ณัฐธยาน์ นินละออ 01 08 2557 11 09 2551
437 0437 นางบุญสม คุ้มขัง 01 08 2557 07 01 2486
438 0438 นายพจน์ จิตสันติ 01 08 2557 30 07 2502
439 0439 นางสมบูรณ์ จิตสันติ 01 08 2557 09 02 2505
440 0440 นางอบเชย นาคเอี่ยม 01 08 2557 00 00 2490
441 0441 น.ส.กมล นวลคล้าง 01 09 2557 16 07 2522
442 0442 นางสมพร น้อยกอ 01 09 2557 02 07 2520
443 0443 นายสมนึก ปิ่นทอง 01 09 2557 00 00 2495
444 0444 นางอ๊อด ปิ่นทอง 01 09 2557 01 07 2502
445 0445 น.ส.เกสร ภักดีโต 01 09 2557 23 01 2512
446 0446 นางเปลื้อง บุญมา 01 10 2557 00 00 2469 16 07 2560
447 0447 นางล้วน ปิ่นทอง 01 10 2557 00 00 2471 14 06 2561
448 0448 ด.ช.สุรชัย พ่วงประจง 01 11 2557 29 06 2544 01 11 2558
449 0449 ด.ช.นภดล พ่วงประจง 01 11 2557 06 10 2551 01 11 2558
450 0450 ด.ช.พงศกร สร้อยสนธิ์ 01 12 2557 15 04 2547
451 0451 นางลำเพย สร้อยสนธิ์ 01 12 2557 00 00 2497
452 0452 นายศิริพงษ์ ย่วนยินรักษ์ 01 12 2557 16 02 2504
453 0453 น.ส.ลินดา พิรมาตย์ 01 12 2557 15 12 2518
454 0454 นางสมพงษ์ วนะชีวิน 01 12 2557 10 03 2490
455 0455 น.ส.บุญช่วย หงิมเสงี่ยม 01 12 2557 19 12 2495
456 0456 น.ส.ทัศนีย์ บัวคำ 01 12 2557 12 10 2494
457 0457 น.ส.เจริญ หมอกมืด 01 12 2557 07 02 2511
458 0458 น.ส.แย็บ แซ่ตั้ง 01 01 2558 00 00 2487
459 0459 นายสวัสดิ์ สุดยอด 01 01 2558 00 00 2461 เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง
460 0460 นางกุ่ย เพ็ญโพธิ์ 01 01 2558 08 01 2492
461 0461 น.ส.ทองเจือ มีไชโย 01 01 2558 21 01 2498
462 0462 นายศุภากร ภานุพรเทวฤทธิ์ 01 01 2558 14 02 2527
463 0463 ด.ช.ศุภกิตต์ ภานุพรเทวฤทธิ์ 01 01 2558 06 09 2550
464 0464 ด.ญ.บัณฑิตา ภานุพรเทวฤทธิ์ 01 01 2558 21 10 2551
465 0465 นางประพิม หมอกมืด 01 01 2558 11 02 2508
466 0466 นายประทุม นินละออ 01 01 2558 13 02 2486 25 08 2560
467 0467 นายบันเทิง สุดยอด 01 05 2558 10 01 2500
468 0468 นางชมัยพร เม่นหวา 01 05 2558 11 02 2508
469 0469 นางเมี้ยน แก้วเกี้ยว 01 05 2558 00 00 2484
470 0470 นางจำรอง ทองทับ 01 06 2558 11 11 2505
471 0471 นายกิตติพร ชูเมือง 01 06 2558 09 07 2532
472 0472 นางสมหมาย เพ็ญโพธิ์ 01 06 2558 19 11 2513
473 0473 นายบุญเกื้อ เพ็ญโพธิ์ 01 06 2558 20 06 2500
474 0474 นายณัฐธนินท์ พูลทวี 01 06 2558 15 10 2510
475 0475 นางสมพงษ์ พูลทวี 01 06 2558 27 05 2511
476 0476 น.ส.ภัชรินทร์ พันทัพ 01 06 2558 01 03 2509
477 0477 นางเกี๊ยด เพ็ญโพธิ์ 01 06 2558 00 00 2486 13 10 2559
478 0478 นายทรงยศ พันทัพ 01 06 2558 25 11 2528
479 0479 น.ส.ณัฐนรี พันทัพ 01 06 2558 30 03 2537
480 0480 ด.ช.ณัฐภัทร ปัญญาวุฒิ 01 06 2558 02 09 2556
481 0481 นางลำเพย เฟื่องห้อย 01 06 2558 00 0 2496
482 0482 นายชัยพร เฟื่องห้อย 01 06 2558 31 07 2517
483 0483 นายทวีป บุญเขต 01 06 2558 00 00 2495
484 0484 นางยุพิน บุญเขต 01 06 2558 00 00 2497
485 0485 นายพาน เจนจบ 01 06 2558 00 00 2498
486 0486 นายไฉน ปานสุด 01 06 2558 00 00 2498
487 0487 นายสวง ศรีทองคำ 01 06 2558 00 00 2475
488 0488 นางมอญ ศรีทองคำ 01 06 2558 00 00 2479 02 06 2561
489 0489 นายพงศ์ มะลิเทศ 01 06 2558 00 00 2488
490 0490 นายสุวรรณ ตั้งใจ 01 06 2558 08 12 2465
491 0491 นางหวล ตั้งใจ 01 06 2558 00 00 2475
492 0492 น.ส.เสาวภา ตั้งใจ 01 06 2558 07 05 2502
493 0493 นางยุพิน สาโรจน์ 01 06 2558 19 03 2504
494 0494 น.ส.นพรัตน์ ตั้งใจ 01 06 2558 09 12 2510
495 0495 นายประสิทธิ์ พัดเถื่อน 01 06 2558 04 05 2500 24 12 2558
496 0496 นายสมพงษ์ อ้นอินทร์ 01 06 2558 15 04 2503
497 0497 นางลมาย จันทร์แก้ว 01 06 2558 00 00 2486
498 0498 นายเลี่ยม ทองพงษ์เนียม 01 08 2558 22 03 2479
499 0499 นางบุญเรือน สูตรอุดม 01 08 2558 19 03 2500
500 0500 ด.ช.ศุภณัฐ นิ่มอ่อนน้อม 01 08 2558 18 04 2551 01 08 2561
501 0501 นางชิต แหนมเชย 01 08 2558 00 00 2481
502 0502 นายกรี ศรีสมบุญ 01 08 2558 00 00 2495
503 0503 นางสัมพัน ศรีสมบุญ 01 08 2558 00 00 2493
504 0504 นางเหล่ พันชะนะ 01 08 2558 00 00 2495
505 0505 นางลำยงค์ ปานผล 01 08 2558 14 02 2503
506 0506 นางเมี้ยน มีหวัง 01 08 2558 00 00 2494
507 0507 นางสำราญ กองสวรรค์ 01 08 2558 00 00 2474 00 03 2559
508 0508 นางบุบา จินตวง 01 08 2558 00 00 2498
509 0509 นางติ๋ม ใจชื้น 01 08 2558 00 00 2496
510 0510 น.ส.บังอร ตุงคะศิริ 01 08 2558 24 01 2503
511 0511 นางรัตดา ขมินทกูล 01 08 2558 25 12 2504
512 0512 น.ส.สำราญ ใจชื้น 01 08 2558 00 00 2486
513 0513 นายโปรด สุขสวัสดิ์ 01 08 2558 00 00 2493
514 0514 นายม่วง ภักดีโต 01 08 2558 00 00 2479
515 0515 นางอุไร ภักดีโต 01 08 2558 00 00 2487
516 0516 นายชัยณรงค์ ภักดีโต 01 08 2558 10 06 2506
517 0517 นายหมู ชูกุศล 01 08 2558 05 01 2513 01 08 2561
518 0518 นางหลอม ชูกุศล 01 08 2558 23 11 2504 01 08 2561
519 0519 น.ส.พัชราภรณ์ ชูกุศล 01 08 2558 29 07 2539 01 08 2561
520 0520 นายลือ แหนมเชย 01 08 2558 01 02 2486
521 0521 ด.ช.นิธิภัทร ก้านแก้ว 01 08 2558 25 07 2550 01 08 2561
522 0522 นางเฉลา อินทรักษา 01 08 2558 00 00 2491
523 0523 ด.ญ.ณัฐณิชา ทาอ่อน 01 08 2558 13 01 2552
524 0524 นายคนอง เพ็งโสภา 01 08 2558 19 08 2485
525 0525 นางสมใจ เพ็งโสภา 01 08 2558 17 12 2487
526 0526 นายหล่อ เทศทาบ 01 08 2558 05 10 2492 04 05 2559
527 0527 นางสำเนียง เทศทาบ 01 08 2558 00 00 2493
528 0528 นางช่อ เก่งชันยะกิจ 01 09 2558 00 00 2491
529 0529 น.ส.กิมเหรียญ ด่านประเสริฐชัย 01 09 2558 14 01 2497
530 0530 นายถวิล ด่านประเสริฐชัย 01 09 2558 00 00 2485
531 0531 พระเลี่ยม มิถุนาวงศ์ 01 09 2558 00 00 2490
532 0532 นางบุญชู ทับเนินทอง 01 10 2558 13 04 2503
533 0533 น.ส.ม่วยเกี๊ยะ แซ่เล้า 01 10 2558 18 04 2507
534 0534 ด.ช.นภดล สงวนหงษ์ 01 11 2558 08 05 2542
535 0535 นางพยุง ทองทัพ 01 11 2558 00 00 2496
536 0536 ด.ช.กันตภณ จูจันทร์ 01 11 2558 10 02 2555
537 0537 นางกุลรดา จูจันทร์ 01 11 2558 16 07 2518
538 0538 นางแกะ อินขาว 01 12 2558 00 00 2485
539 0539 นางแป้น ไพรี 01 12 2558 00 00 2493
540 0540 น.ส.เช้า พันทัพ 01 12 2558 00 00 2494
541 0541 นางลูกชิ้น บุญโท 01 12 2558 30 08 2500
542 0542 นางสำราญ พันทัพ 01 12 2558 00 00 2496
543 0543 นายพัลลภ พันทัพ 01 12 2558 05 04 2526
544 0544 นางกิมล้วน จาดฤทธิ์ 01 12 2558 00 00 2488
545 0545 ด.ช.จิรายุ จาดฤทธิ์ 01 12 2558 23 06 2546
546 0546 นางไข่ ตั้งใจ 01 01 2559 00 00 2485
547 0547 นายโรจน์ จับสังข์ 01 08 2559 00 00 2491
548 0548 นายวิบูรณ์ จันทร์โท้ 01 08 2559 08 04 2489
549 0549 นางสมทรง ฉิมวิไลทรัพย์ 01 08 2559 24 09 2490
550 0550 น.ส.เกสร ฉิมวิไลทรัพย์ 01 08 2559 26 04 2502
551 0551 นายวิพุธ ฉิมวิไลทรัพย์ 01 08 2559 06 02 2534
552 0552 นายทองหล่อ ชูชื่น 01 08 2559 00 00 2495
553 0553 นายเจี้ยว อ้นอินทร์ 01 08 2559 00 00 2495
554 0554 ด.ช.พีรดนย์ อ้นอินทร์ 01 08 2559 11 11 2552
555 0555 ด.ญ.พิมธิดา อ้นอินทร์ 01 08 2559 25 12 2556
556 0556 ด.ญ.สิรินทร์ ศรีตาระเกตุ 01 08 2559 14 01 2548
557 0557 ด.ช.พิยะ ทัดเที่ยง 01 08 2559 05 10 2545
558 0558 นายยุทธพงษ์ชัย อ่อนโยน 01 08 2559 17 12 2498
559 0559 นายณัฐถพงศ์ อ่อนโยน 01 08 2559 07 11 2537
560 0560 น.ส.เสาวนี ขวัญเมือง 01 08 2559 08 10 2526
561 0561 นางประนอม แก่นนาคำ 01 08 2559 00 00 2491
562 0562 นายนเรนทร์ แก่นนาคำ 01 08 2559 07 11 2516
563 0563 นางสาคร แก่นนาคำ 01 08 2559 30 01 2520
564 0564 นายเมธี ยอดคำ 01 08 2559 30 06 2528
565 0565 นางจำเรียง บัวงาม 01 08 2559 16 11 2515
566 0566 นางสาวลีรัตน์ แก่นดอน 01 09 2559 21 12 2506
567 0567 นายบรรเทิง ทนแท้ 01 09 2559 03 03 2507
568 0568 นายสุจินต์ ทนแท้ 01 09 2559 19 08 2537
569 0569 นายขำ ทนแท้ 01 09 2559 16 07 2504
570 0570 นายสุเจตน์ ทนแท้ 01 09 2559 19 08 2537
571 0571 น.ส.ลักขณา เชาว์พันธ์ 01 09 2559 08 01 2527
572 0572 นางอำพร รอดมี 01 09 2559 14 10 2505
573 0573 นายวิศรุต สุขสิริรัตน์ 01 09 2559 00 00 2495
574 0574 นางสายหยุด สูตรอุดม 01 09 2559 28 11 2500
575 0575 นายพอ สูตรอุดม 01 09 2559 00 00 2494
576 0576 นางเพียร สูตรอุดม 01 09 2559 00 00 2492
577 0577 นายบุญสม พูพุ่ม 01 09 2559 00 00 2509
578 0578 นางยัง พูพุ่ม 01 09 2559 00 00 2483 ซ้ำ 308
579 0579 นายวิชิต พูพุ่ม 01 09 2559 11 10 2505
580 0580 นายกิตติศักดิ์ พูพุ่ม 01 09 2559 08 07 2517
581 0581 นางแสวง สูตรอุดม 01 09 2559 00 00 2493
582 0582 น.ส.โชษิตา สุขสิริรัตน์ 01 09 2559 21 02 2518
583 0583 ด.ช.ยุทธนา เขียวเขิน 01 09 2559 16 09 2551 01 08 2561
584 0584 นางลำพูน อินทรักษา 01 09 2559 00 00 2498 01 08 2561
585 0585 นายยอด อินทรักษา 01 09 2559 05 10 2520 01 08 2561
586 0586 นายสาธิต อินทรักษา 01 09 2559 01 08 2540 01 08 2561
587 0587 นายสอน พริกเทศ 01 09 2559 00 00 2487 01 08 2561
588 0588 นางสัมฤทธิ์ พริกเทศ 01 09 2559 00 00 2494 01 08 2561
589 0589 นางนพรัตน์ สุดดี 01 09 2559 00 00 2489 01 08 2561
590 0590 นายชิน เฟื่องห้อย 01 09 2559 22 11 2494 01 08 2561
591 0591 นางอำนวย วินิจสร 01 09 2559 04 10 2502 01 08 2561
592 0592 นายแสวง ศรีปาน 01 09 2559 00 00 2494 01 08 2561
593 0593 นายจีรยุทธ คุ้มขัง 01 09 2559 01 11 2538 01 08 2561
594 0594 ด.ญ.เมธาวี คุ้มขัง 01 09 2559 17 01 2545 01 08 2561
595 0595 ด.ญ.ภัคนันท์ คุ้มขัง 01 09 2559 01 01 2550 01 08 2561
596 0596 นายกรรวี อ่อนขจร 01 09 2559 12 10 2541 01 08 2561
597 0597 นายสุธรรม เขียวเขิน 01 09 2559 14 02 2504 01 08 2561
598 0598 นางสุนิตย์ เขียวเขิน 01 09 2559 30 12 2504 01 08 2561
599 0599 น.ส.สารินีย์ เขียวเขิน 01 09 2559 14 01 2531 01 08 2561
600 0600 ด.ญ.กชกร โพธิ์อยู่ 01 09 2559 17 07 2550 01 08 2561
601 0601 นายทศพล เขียวเขิน 01 09 2559 23 12 2534 01 08 2561
602 0602 ด.ช.ติณณพัฒน์ ชูเมือง 01 09 2559 21 11 2546 01 08 2561
603 0603 นายสง่า อ้นหม้อ 01 09 2559 12 01 2504
604 0604 นายแอ๊ด รอดนวน 01 09 2559 17 09 2499
605 0605 น.ส.สายชล รอดนวน 01 09 2559 04 12 2521
606 0606 ด.ช.วรชัย พันทัพ 01 09 2559 04 09 2553
607 0607 พระสำเริง ทาอ่อน 01 09 2559 11 11 2523
608 0608 น.ส.มาลี คงมี 01 09 2559 00 00 2489
609 0609 นางสมควร เขียวพุ่มพวง 01 09 2559 19 01 2508
610 0610 นางพิมพ์ คงมี 01 09 2559 00 00 2495
611 0611 นายนา พยัคศรี 01 09 2559 02 06 2479
612 0612 นายดำหริ เขียวเขิน 01 09 2559 24 03 2482
613 0613 นางฟอง ทองบุรี 01 09 2559 00 00 2467
614 0614 นายฉลวย ทองบุรี 01 09 2559 00 00 2493
615 0615 นางเพียร ทองบุรี 01 09 2559 00 00 2490
616 0616 นายสุรินทร์ ยอดเถื่อน 01 09 2559 00 00 2496
617 0617 นางสง่า ยอดเถื่อน 01 09 2559 00 00 2478
618 0618 นายวีนัส โพธิ์พรมศรี 01 09 2559 20 05 2499
619 0619 นายประเสริฐ ทองบุรี 01 09 2559 03 01 2501
620 0620 นายดอกรัก ทองทับ 01 09 2559 00 00 2486
621 0621 นางเฉลิม ทองทับ 01 09 2559 00 00 2495
622 0622 น.ส.ชนก ภู่ใหม่ 01 09 2559 07 12 2529
623 0623 นายสมหมาย ทองทับ 01 09 2559 10 05 2511
624 0624 นายณัฐนนท์ โพธิ์พริก 01 09 2559 17 05 2553
625 0625 ด.ช.ณัฐพล โพธิ์พริก 01 09 2559 14 09 2551
626 0626 ด.ช.ปิติภัทร แสนแสบ 01 09 2559 24 05 2552
627 0627 นางขวัญเมือง แสนแสบ 01 09 2559 23 10 2499
628 0628 ด.ช.ทีปกร ระครซ้าย 01 09 2559 06 03 2553
629 0629 นายสุนทร ประคำ 01 09 2559 25 02 2505
630 0630 นางสนม สว่างเมฆ 01 09 2559 15 11 2499
631 0631 นายอุทัย แก้วทอง 01 09 2559 27 12 2504 01 08 2561
632 0632 นายมังกร เหมือนมี 01 09 2559 24 02 2496 01 08 2561
633 0633 นางสำรวย เหมือนมี 01 09 2559 00 00 2498 01 08 2561
634 0634 นางช้อย แก้วภู่ 01 09 2559 00 00 2487 01 08 2561
635 0635 นายบรรจง โชติพ่วง 01 09 2559 20 10 2491 01 08 2561
636 0636 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ปานสุด 01 09 2559 24 09 2533
637 0637 นางแหน พรมมาศ 01 11 2559 00 00 2485
638 0638 นางสำรวย โพธิ์ธร 01 01 2560 00 00 2494
639 0639 นายยนต์ ภูมิ 01 01 2560 10 06 2477
640 0640 นางฟู ภูมิ 01 01 2560 00 00 2485
641 0641 นางลำดวน เพชรนิล 01 01 2560 00 00 2494
642 0642 นายบุญช่วย เพชรนิล 01 01 2560 00 03 2493
643 0643 นางศรี ทันนิเทศ 01 01 2560 00 00 2498
644 0644 น.ส.แพรวพรรณ เขียวเขิน 01 01 2560 09 05 2539
645 0645 นายวินัย นาคเอี่ยม 01 02 2560 02 03 2520
646 0646 ด.ญ.อนุทิตา พวงแก้ว 01 02 2560 08 02 2557
647 0647 น.ส.กรรณิการ์ สกุลทอง 01 02 2560 02 06 2511
648 0648 น.ส.สุดใจ ต้วนยี่ 01 02 2560 03 02 2516
649 0649 นายสุเทพ สังวาล 01 03 2560 00 00 2490
650 0650 ด.ญ.วศินี อินทร์หาดกรวด 01 04 2560 21 11 2549
651 0651 น.ส.สุนทร สุขสวัสดิ์ 01 04 2560 03 05 2506
652 0652 นางรัตนา นาคนวล 01 05 2560 25 01 2524
653 0653 น.ส.ประทิน ศรีเรือง 01 06 2560 00 00 2493
654 0654 ด.ช.อุดม บัวงาม 01 06 2560 28 04 2547
655 0655 ด.ญ.ภัทรนันท์ โชติพ่วง 01 07 2560 22 03 2560
656 0656 ด.ช.คุณานนต์ อินทร์เลี้ยง 01 07 2560 16 01 2550
657 0657 ด.ช.วงศกร พูพุ่ม 01 08 2560 04 10 2550
658 0658 นายวิเชษฐ์ เอมพรม 01 08 2560 00 00 2491
659 0659 ด.ช.อดิศร คงเจริญ 01 08 2560 09 08 2547
660 0660 ด.ช.ยศกร คงเจริญ 01 08 2560 22 09 2550
661 0661 นางภคพร พรมจวง 01 08 2560 01 03 2505
662 0662 นายดำรง ภูมิ 01 08 2560 02 12 2502
663 0663 น.ส.บังอร สุกายะ 01 08 2560 28 02 2504
664 0664 นางฉลวย ยืนยงค์ 01 08 2560 18 10 2504
665 0665 นางสุมาลี บุญผ่อง 01 08 2560 00 00 2494
666 0666 นางณัชทญากร วงค์โปธา 01 08 2560 14 03 2502
667 0667 ด.ญ.พรสวรรค์ เหล่ารัตนจินดา 01 08 2560 22 12 2548
668 0668 นางเนียม โชติพ่วง 01 08 2560 00 00 2483
669 0669 นางหยัน บุญจิตร 01 08 2560 00 00 2493
670 0670 นางจันทร์รอน ศรีตาระเกตุ 01 08 2560 00 00 2487
671 0671 ด.ญ.วรวรรณ ศรีตาระเกตุ 01 08 2560 24 11 2557
672 0672 น.ส.วรรณา ศรีตาระเกตุ 01 08 2560 11 02 2537
673 0673 นายสมชาย ทองทับ 01 08 2560 00 00 2499
674 0674 ด.ญ.ธนัชชา มาตะภาพ 01 08 2560 22 08 2558
675 0675 นางสุดใจ อรรถผล 01 08 2560 27 03 2520
676 0676 น.ส.พิชชากร อรรถผล 01 08 2560 11 01 2544
677 0677 ด.ช.ภูมิพัฒน์ อรรถผล 01 08 2560 29 02 2551
678 0678 นายนิรันดร์ ปิ่นเงิน 01 08 2560 29 09 2518
679 0679 ด.ช.ธีรภัทร เพ็ญโพธิ์ 01 08 2560 01 05 2553
680 0680 ด.ญ.พัชรพร เพ็ญโพธิ์ 01 08 2560 17 04 2557
681 0681 นายจรัญ พรมจิ๋ว 01 09 2560 01 01 2497
682 0682 น.ส.ทองคำ ประคำ 01 09 2560 00 00 2479
683 0683 นางอัมพร รอดมี 01 09 2560 14 10 2505 ซ้ำ 572
684 0684 นางกุหลาบ เขียวเขิน 01 10 2560 00 00 2474
685 0685 น.ส.วงเดือน มีโม 01 10 2560 10 03 2500
686 0686 น.ส.ดุจดาว รอดมี 01 10 2560 09 09 2518
687 0687 นางสมจิต คำบอน 01 10 2560 15 11 2520
688 0688 นางชลลดา เจาะจง 01 11 2560 19 07 2514
689 0689 น.ส.อารมณ์ ธนะสังข์ 01 11 2560 10 08 2519
690 0690 น.ส.ไพริน ใจบุญ 01 11 2560 25 01 2527
691 0691 นางสมศรี แซ่เลี่ยม 01 11 2560 20 10 2506
692 0692 นางลมัย หวาจ้อย 01 11 2560 27 08 2508
693 0693 นางสนิท บัวยิ้ม 01 11 2560 00 00 2495
694 0694 นางลำ คองสวรรค์ 01 12 2560 00 00 2474
695 0695 นางสุทธิดา โชติพ่วง 01 12 2560 20 08 2506
696 0696 นางสงวน ประทุมมาศ 01 12 2560 00 00 2478
697 0697 นางรัชนี สุทธิสนธิ์ 01 12 2560 00 00 2490
698 0698 นางเป้า หวาจ้อย 01 12 2560 00 00 2472
699 0699 น.ส.ปาณิศา ตินะคัด 01 12 2560 17 01 2506
700 0700 น.ส.ชลธิชา ตินะคัด 01 12 2560 10 07 2509
701 0701 น.ส.ยุพาวรรณ พิณเสนาะ 01 12 2560 16 11 2511
702 0702 นางทองแดง เจาะจง 01 12 2560 00 00 2477
703 0703 นางพัชรี คงชาติ 01 12 2560 30 04 2526
704 0704 นางเรณู รัตนา 01 12 2560 28 10 2507
705 0705 น.ส.ดุษยา เพ็ชรคง 01 12 2560 16 06 2520
706 0706 นายสมัย เหง้าพรหมมินทร์ 01 12 2560 02 10 2497
707 0707 ด.ช.สมพล คงคาน้อย 01 12 2560 25 11 2547
708 0708 ด.ญ.ปัทมาพร คำแดง 01 12 2560 28 10 2557
709 0709 ด.ญ.อรดา จักรกาญจน์ 01 12 2560 12 07 2555
710 0710 นายธนู บกสันเทียะ 01 01 2561 00 00 2484
711 0711 นายเพียร บกสันเทียะ 01 01 2561 00 00 2484
712 0712 ด.ญ.กุลรดา หมายเจริยศรี 01 01 2561 03 08 2557
713 0713 นายสมศักดิ์ ศรีปาน 01 01 2561 10 01 2503
714 0714 นายสุเทพ วงค์โปธา 01 01 2561 31 05 2507
715 0715 นายวุฒิชัย พูลศิริ 01 02 2561 14 03 2493
716 0716 นางกัลยา พูลศิริ 01 02 2561 11 12 2498
717 0717 นางน้อย อ้นหม้อ 01 02 2561 15 03 2504
718 0718 นายทอง จันทราศรี 01 04 2561 00 00 2494
719 0719 นายใบ บุญเขต 01 04 2561 00 00 2476 เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง
720 0720 นายจรูญ วิมล 01 06 2561 00 00 2485
721 0721 นางทิม วงค์โปธา 01 06 2561 07 09 2480
722 0722 นายเริ่ม บุญผ่อง 01 07 2561 21 01 2485
723 0723 นางเฉลียว บุญผ่อง 01 07 2561 00 00 2489
724 0724 นางอุไร แสงศรี 01 07 2561 00 00 2499
725 0725 นางเฮียง สังข์เที่ยง 01 07 2561 00 00 2462
726 0726 นางบุญเลี้ยง ชูจิตร์ 01 07 2561 00 00 2496
727 0727 นางบุญเลี้ยง บุญมี 01 07 2561 02 05 2489
728 0728 นางประทุม แพโพธิ์ 01 08 2561 17 03 2497
729 0729 นายสุเทพ ภักดีโต 01 08 2561 00 00 2496
730 0730 นางกิมหลั่น ภักดีโต 01 08 2561 00 00 2497
731 0731 นางไพเราะ จับสังข์ 01 08 2561 26 03 2512
732 0732 ด.ญ.นภัทร ชมเชย 01 08 2561 12 07 2550
733 0733 นางกิมยี ปิ่นทอง 01 08 2561 00 00 2479
734 0734 นางทัศนีย์ ใจเดียว 01 08 2561 07 08 2499
735 0735 ด.ญ.ณัฐณิชา อ่อนแก้ว 01 08 2561 12 11 2558
736 0736 นายนิตย์ บุญจันทร์ 01 08 2561 00 00 2493
737 0737 นายจุใจ โตเร็ว 01 08 2561 02 11 2527
738 0738 นางฉลวย โตเร็ว 01 08 2561 00 00 2492
739 0739 นางกิมล้วน ประคำ 01 08 2561 00 00 2493
740 0740 นางน้อย สว่างเมฆ 01 08 2561 00 00 2481
741 0741 นางอำนวย วินิจสร 01 08 2561 04 10 2502
742 0742 นางสำรวม แสงศาสตร์ 01 08 2561 14 04 2505
743 0743 ด.ญ.ภัคนันท์ คุ้มขัง 01 08 2561 01 01 2550
744 0744 นางทรัพย์ ช่างน้อย 01 08 2561 25 06 2505
745 0745 นางน้อย วิเชียรสรรค์ 01 08 2561 20 10 2504
746 0746 นางเป้า ใจขัน 01 08 2561 00 00 2474
747 0747 นายพุฒ ใจขัน 01 08 2561 00 00 2474
748 0748 น.ส.อุไร ปานสุด 01 08 2561 30 08 2527
749 0749 น.ส.มาลี ใจรักษ์ 01 08 2561 27 04 2515
750 0750 น.ส.ดาเราะ เรืองสุข 01 08 2561 21 03 2508
751 0751 นางวดีคุณ ลิ่มสกุล 01 08 2561 11 02 2505
752 0752 ด.ญ.ปราณรพี เขียวเขิน 01 08 2561 04 08 2550
753 0753 นางทรัพย์ เพ็ญโพธิ์ 01 08 2561 00 00 2485
754 0754 นายจิวิวัช ใจเดียว 01 08 2561 04 05 2546