รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
บัญชีสวัสดิการเลขที่  ๐๒๐๐๒๗๐๒๔๓๓๖

สรุปรายปี

เกิด ทุน การศึกษา บวช สมรส ขึ้นบ้านใหม่ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย บำนาญ เสียชีวิต ภัยธรรมชาติ ประเพณี ด้อยโอกาส อื่นๆ หมายเหตุ
ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2554
ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2555 1,600 1,772 ตายคืนเงิน 272 บ.
ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556 1,000 500 500 8,800 4,000 1,000 1,014 อาหารยังชีพ
ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2557 700 1,500 500 1,000 600 7,400 3,650 36,181 3,600 อาหารยังชีพ
ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 1,500 1,500 1,000 400 10,400 16,050 26,000 10,000 2,500 6,000 15,600 ของให้ลงทะเบียน
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 500 3,500 500 500 5,600 29,100 39,800 3,000 2,000 5,600 500 เป็นทหาร
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2560 3,700 500 10,200 24,750 47,000 1,500 6,670 สงกรานต์
ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2561 700 5,100 500 400 8,800 26,550 60,500 6,890 1,000 สมทบซ่อมแซมบ้าน
ม.ค. 2562 800
รวมทั้งหมด 1,900 16,300 2,500 3,000 1,500 1,400 53,400 100,100 249,753 13,000 7,000 29,774 17,100 496,227

เสียชีวิต 50 ราย เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง 3 ราย (คืนเงิน 2 ราย ไม่รับคืน 1 ราย)   ปี 2555 เสียชีวิตก่อนคุ้มครองคืนเงิน 272 บาท,  ปี 2557 เสียชีวิตก่อนคุ้มครองคืนเงิน 181 บาท

สรุปประเภท

สวัสดิการที่จ่าย จำนวนราย/ครั้ง จำนวนเงิน หมายเหตุ
คลอดบุตร 3 1,900 สมาชิกเป็นแม่นอน รพ.ด้วยรับ 700 เป็นพ่อ รับ 500
ทุนการศึกษา 47 16,300
จ่ายงานบุญ (บวชพระ) 5 2,500
แต่งงาน 6 3,000
รับใช้ชาติ (เป็นทหาร) 1 500
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 3 1,500
อุบัติเหตุ (คนไข้นอก) 7 1,400
ป่วยนอนโรงพยาบาล. 267 53,400
บำนาญชรารายปี 379 100,000
เสียชีวิต 71 249,300
เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง 3 453
ภัยธรรมชาติ 13 13,000
สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ 5 7,000
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 104 297,74
สมทบซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส 1 1,000
สวัสดิการสมาชิกประชุมสามัญ 1 15,600 ซื้อของมอบให้สมาชิกทุกคน
รวมจ่ายทั้งหมด 496,227

รายการจ่ายสวัสดิการฯ

ที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล สมาชิก บ้านเลขที่ หมู่ที่ เลขที่สมาชิก ป่วย งานบุญ เสียชีวิต ทุนการศึกษา บำนาญ อื่นๆ หมายเหตุ
710 3/2561 20 ม.ค.61 นายเจริญ ติณะคัด 155 4 04-264 4,000 เสียชีวิต 10 ม.ค. 61
709 2/2561 20 ม.ค.61 นางเผื่อน เขียวเขิน 72 6 06-374 200 น้ำท่วมปอด
708 1/2561 5 ม.ค.61 นายเทิ้ม นรรัตน์ 49/1 3 03-355 4,500 เสียชีวิต 4 ม.ค. 61
707 199/2560 20 ธ.ค.60 น.ส.เรณู สุกายะ 77 7 07-427 200 ผ่าต้อกระจกตาขวา
706 198/2560 20 ธ.ค.60 นายลำยงค์ มีหวัง 18/1 7 07-179 200 ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
705 197/2560 20 ธ.ค.60 นางกิมเหลียง สงวนทรัพย์ 110 7 07-429 200 โรค ซีด
704 196/2560 20 ธ.ค.60 นายสำเนียง เขียวเขิน 51/1 6 06-378 200 กระดูกนิ้วเท้าแตก
703 195/2560 20 ธ.ค.60 ด.ญ.พิมพ์ธิดา อ้นอินทร์ 41 6 06-555 200 หลอดลมอักเสบ
702 194/2560 5 ธ.ค.60 น.ส.บัวลอย คงชาติ 28/1 11 11-029 200 ติดเชื้อทางเดินอาหาร
701 193/2560 20 พ.ย.60 นางสาคร แก่นนาคำ 18/9 13 13-563 200 น้ำตาลในเลือดสูง
700 192/2560 20 พ.ย.60 นายนเรนทร์ แก่นนาคำ 18/9 13 13-562 200 ไข้ติดเชื้อไวรัส
699 191/2560 20 พ.ย.60 นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข 58/1 13 13-035 200 ผ่าต้อกระจกตาขวา
698 190/2560 20 พ.ย.60 นายฟ้อน ติณะคัด 58/1 6 06-187 200 เจ็บแน่นหน้าอก
697 189/2560 18 พ.ย.60 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-144 200 ความดันสูง
696 188/2560 20ต.ค.60 ด.ญ.พิมพ์ธิดา อ้นอินทร์ 41 6 06-555 200 ปอดอักเสบติดเชื้อ
695 187/2560 16 ต.ค.60 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 5,500 เสียชีวิต 10 ต.ค.60
694 186/2560 2 ต.ค.60 นายเริ่ม คงชาติ 28 11 11-030 5,500 เสียชีวิต 30 ก.ย.60
693 185/2560 28 ก.ย.60 นางสมคิด บุญมี 103 7 07-278 4,500 เสียชีวิต 26 ก.ย.60
692 184/2560 26 ก.ย.60 นางเฟ้อ สมบูรณ์ 17 2 02-369 4,500 เสียชีวิต 24 ก.ย.60
691 183/2560 15 ก.ย.60 นางวอ ทองพงษ์เนียม 7/3 1 01-240 5,000 เสียชีวิต 14 ก.ย.60
690 182/2560 15 ก.ย.60 นางวอ ทองพงษ์เนียม 7/3 1 01-240 200 หนองในช่องท้อง
689 181/2560 12 ก.ย.60 นางศรี ทันนิเทศ 11/2 7 07-643 200 ไตวายเฉียบพลัน
688 180/2560 5 ก.ย.60 น.ส.เรณู สุกายะ 77 7 07-427 200 น้ำตาลสูง
687 179/2560 1 ก.ย.60 นายศรราม อู่นาค 8 8 08-119 500 บวช 27 พ.ค.60
686 178/2560 1 ก.ย.60 นายประทุม นินละออ 26 15 15-466 3,000 เสียชีวิต 25 ส.ค.60
685 177/2560 13 ส.ค.60 นายพยุง ติณะคัด 64 16 16-349 350 อายุ 92
684 176/2560 13 ส.ค.60 นางล้วน ปิ่นทอง 25 15 15-447 350 อายุ 89
683 175/2560 13 ส.ค.60 นางลำเจียก ตั้งใจ 140 13 13-408 350 อายุ 93
682 174/2560 13 ส.ค.60 นางสงวน มนตรี 25/1 8 08-117 350 อายุ 88
681 173/2560 13 ส.ค.60 นายมี ทองเพ็ง 155 7 07-383 350 อายุ 89
680 172/2560 13 ส.ค.60 นางเผื่อน เขียวเขิน 72 6 06-374 350 อายุ 92
679 171/2560 13 ส.ค.60 นางแถม ใจเดียว 48/1 3 03-420 350 อายุ 89
678 170/2560 13 ส.ค.60 นางหีบ ใจขันธ์ 96 4 04-265 350 อายุ 88
677 169/2560 13 ส.ค.60 นายเจริญ ติณะคัด 155 4 04-264 350 อายุ 92
676 168/2560 13 ส.ค.60 นางสุข จุ้ยวงค์ 47 2 02-160 350 อายุ 93
675 167/2560 13 ส.ค.60 นายอ่อน วงค์โปธา 7 2 02-368 350 อายุ 88
674 166/2560 13 ส.ค.60 นายปาน สูตรอุดม 40/1 2 02-141 350 อายุ 92
673 165/2560 13 ส.ค.60 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 9 2 02-131 350 อายุ 88
672 164/2560 13 ส.ค.60 นางจุน สูตรอุดม 40/1 2 02-142 300 อายุ 87
671 163/2560 13 ส.ค.60 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 300 อายุ 87
670 162/2560 13 ส.ค.60 นางฟ้อน พยัคภาพ 20 2 02-003 300 อายุ 85
669 161/2560 13 ส.ค.60 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 300 อายุ 86
668 160/2560 13 ส.ค.60 นางละมาย ขำไชโย 3 11 11-256 300 อายุ 87
667 159/2560 13 ส.ค.60 นางลำดวน จินตวง 73 7 07-226 300 อายุ 83
666 158/2560 13 ส.ค.60 นายลำยงค์ มีหวัง 18/1 7 07-179 300 อายุ 85
665 157/2560 13 ส.ค.60 นางปุ๋ย ทองเพ็ง 155 7 07-382 300 อายุ 87
664 156/2560 13 ส.ค.60 นายเหลือ สุขสำราญ 35 6 06-364 300 อายุ 86
663 155/2560 13 ส.ค.60 นางอินทร์ จุ้ยวงค์ 13 7 07-181 300 อายุ 86
662 154/2560 13 ส.ค.60 นางมาก ยอดเถื่อน 15 6 06-175 300 อายุ 84
661 153/2560 13 ส.ค.60 นางเหรียญ คล่องสำรวจ 81 4 04-258 300 อายุ 84
660 152/2560 13 ส.ค.60 นายเจริญ โตเร็ว 177 4 04-424 300 อายุ 87
659 151/2560 13 ส.ค.60 นางกิมเฮียงแซ่โค้ว 117/21 4 04-320 300 อายุ 84
658 150/2560 13 ส.ค.60 นางอรุณ ตินะคัด 48 3 03-215 300 อายุ 84
657 149/2560 13 ส.ค.60 นางกิมลี้ ย่วนยินรัก 53 3 03-314 300 อายุ 84
656 148/2560 13 ส.ค.60 นายโลม เข็มทอง 16/1 2 02-162 300 อายุ 86
655 147/2560 13 ส.ค.60 นางเฟ้อ สมบูรณ์ 17 2 02-369 300 อายุ 86
654 146/2560 13 ส.ค.60 นายเทิ้ม เขียวสะอาด 90 2 02-152 300 อายุ 85
653 145/2560 13 ส.ค.60 นางเฮียง เขียวสะอาด 90 2 02-151 300 อายุ 86
652 144/2560 13 ส.ค.60 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-144 300 อายุ 83
651 143/2560 13 ส.ค.60 นางลออ เพชร์วงษ์ 43 15 15-081 250 อายุ 81
650 142/2560 13 ส.ค.60 น.ส. กิมกี่ ย่วนยินรักษ์ 222 13 13-251 250 อายุ 82
649 141/2560 13 ส.ค.60 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 130 13 13-071 250 อายุ 78
648 140/2560 13 ส.ค.60 นางชิด เขียวพุ่มพวง 9 7 07-182 250 อายุ 81
647 139/2560 13 ส.ค.60 นางจำเนียร เขียวเขิน 51/1 6 06-379 250 อายุ 80
646 138/2560 13 ส.ค.60 นายฟ้อน ติณะคัด 58/1 6 06-187 250 อายุ 80
645 137/2560 13 ส.ค.60 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 36/1 4 04-219 250 อายุ 79
644 136/2560 13 ส.ค.60 นางลำพา จินดาวนิชย์ 182/1 4 04-316 250 อายุ 78
643 135/2560 13 ส.ค.60 นายเทิ้ม นรรัตน์ 34 3 03-355 250 อายุ 79
642 134/2560 13 ส.ค.60 นางเนี้ยว เข็มทอง 16/1 2 02-163 250 อายุ 79
641 133/2560 13 ส.ค.60 นางบุญช่วย วงค์โปธา 7 2 02-362 250 อายุ 80
640 132/2560 13 ส.ค.60 นางรวม ติณะคัด 15/2 7 07-180 250 อายุ 79
639 131/2560 13 ส.ค.60 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 250 อายุ 78
638 130/2560 13 ส.ค.60 นายเมิน ทนแท้ 44/1 2 02-153 250 อายุ 81
637 129/2560 13 ส.ค.60 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 250 อายุ 79
636 128/2560 13 ส.ค.60 นายสำรวย ชมกลิ่น 3/1 2 02-147 250 อายุ 82
635 127/2560 13 ส.ค.60 นางสังเวียน หมอกมืด 56 2 02-133 250 อายุ 81
634 126/2560 13 ส.ค.60 นางชอบ ไชยอง 34 2 02-114 250 อายุ 79
633 125/2560 13 ส.ค.60 นางม้วน เฟื่องทิม 35 1 01-239 250 อายุ 79
632 124/2560 13 ส.ค.60 พระ พุฒ แก้วอยู่ 13/1 1 01-238 250 อายุ 80
631 123/2560 13 ส.ค.60 นางฉัตร มามี 12 1 01-228 250 อายุ 80
630 122/2560 13 ส.ค.60 นายสำรวย พันทัพ 21 6 06-065 250 อายุ 78
629 121/2560 13 ส.ค.60 นางบรรจงจันทร์สุข 28 13 13-63 200 อายุ 73
628 120/2560 13 ส.ค.60 นางถนอม จอมรักษ์ 33 15 15-220 200 อายุ 74
627 119/2560 13 ส.ค.60 นางประเสริฐ ชูกุศล 41 15 15-150 200 อายุ 77
626 118/2560 13 ส.ค.60 นางจำนอง ผลปาน 45 15 15-082 200 อายุ 75
625 117/2560 13 ส.ค.60 นางประเทือง พร้อมสัมพันธ์ 30 13 13-245 200 อายุ 74
624 116/2560 13 ส.ค.60 นางนกแก้ว เขียวเขิน 76 13 13-191 200 อายุ 75
623 115/2560 13 ส.ค.60 นายจวน เขียวเขิน 76 13 13-190 200 อายุ 74
622 114/2560 13 ส.ค.60 นางแบน อินเอี่ยม 20 13 13-067 200 อายุ 75
621 113/2560 13 ส.ค.60 นายสุวรรณ จันทร์สุข 28 13 13-062 200 อายุ 77
620 112/2560 13 ส.ค.60 นางป้อม ติณมาศ 23/2 8 08-197 200 อายุ 75
619 111/2560 13 ส.ค.60 นางสุนันทา ใจกว้าง 36 8 08-018 200 อายุ 75
618 110/2560 13 ส.ค.60 นางบุญธรรม เจนจบ 51 6 06-380 200 อายุ 74
617 109/2560 13 ส.ค.60 นางบุญนาค แก้วมา 37 7 07-183 200 อายุ 75
616 108/2560 13 ส.ค.60 นายสำเนียง เขียวเขิน 51/1 6 06-378 200 อายุ 77
615 107/2560 13 ส.ค.60 นางเจือ ติณะคัด 58/1 6 06-188 200 อายุ 77
614 106/2560 13 ส.ค.60 นางเพียร วิมล 62/1 6 06-178 200 อายุ 77
613 105/2560 13 ส.ค.60 นางเหลือ บุญเอี่ยม 58/2 6 06-176 200 อายุ 74
612 104/2560 13 ส.ค.60 นางสำเภา เขียวเขิน 52/1 6 06-174 200 อายุ 75
611 103/2560 13 ส.ค.60 นายเร่ง เขียวเขิน 25/1 5 05-223 200 อายุ 75
610 102/2560 13 ส.ค.60 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 อายุ 76
609 101/2560 13 ส.ค.60 นางปราณี ปิ่นมาศ 215/5 4 04-272 200 อายุ 76
608 100/2560 13 ส.ค.60 นางมาลัย จินดาวนิชย์ 181/3 4 04-268 200 อายุ 73
607 99/2560 13 ส.ค.60 นางบุญสม คุ้มขัง 12/1 2 02-437 200 อายุ 77
606 98/2560 13 ส.ค.60 นายแสวง ใจบุญ 102/2 4 04-263 200 อายุ 74
605 97/2560 13 ส.ค.60 นางวิไล ทองรัตน์ 104/5 4 04-260 200 อายุ 75
604 96/2560 13 ส.ค.60 นางระเบียบ เที่ยงธรรม 10/1 2 02-295 200 อายุ 75
603 95/2560 13 ส.ค.60 นางยัง พูพุ่ม 37/1 2 02-308 200 อายุ 73
602 94/2560 13 ส.ค.60 นายเสริม อินหาดกรวด 30 2 02-304 200 อายุ 77
601 93/2560 13 ส.ค.60 นางฉลวย ใจ แน่ 15/1 2 02-298 200 อายุ 75
600 92/2560 13 ส.ค.60 นายสมคิด อ้นอินทร์ 4/2 2 02-291 200 อายุ 75
599 91/2560 13 ส.ค.60 นางสุรินทร์ ภักดีโต 9/1 2 02-288 200 อายุ 75
598 90/2560 13 ส.ค.60 นางคำ ภักดีโต 4/1 2 02-286 200 อายุ 74
597 89/2560 13 ส.ค.60 นายเนตร จันทร์ษา 11 2 02-166 200 อายุ 74
596 88/2560 13 ส.ค.60 นายสมจิตร เม่นหวา 46 2 02-158 200 อายุ 76
595 87/2560 13 ส.ค.60 นางสำราญ คงเจริญ 77/1 2 02-155 200 อายุ 74
594 86/2560 13 ส.ค.60 น.ส.กิมเฮง ศิริรัตน์พงศ์ธร 28/1 2 02-143 200 อายุ 74
593 85/2560 13 ส.ค.60 นางวอ ทองพงษ์เนียม 7/3 1 01-240 200 อายุ 73
592 84/2560 13 ส.ค.60 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 อายุ 73
591 83/2560 13 ส.ค.60 น.ส.ดำ มามี 11 1 01-289 200 อายุ 75
590 82/2560 13 ส.ค.60 นายเล็ก มามี 12 1 01-227 200 อายุ 75
589 81/2560 13 ส.ค.60 นางนงค์รัก คำมินเสส 15/1 1 01-112 200 อายุ 74
588 80/2560 13 ส.ค.60 นายบุญส่ง คำมินเสส 15/1 1 01-111 200 อายุ 75
587 79/2560 13 ส.ค.60 นางสวาท สุขนาค 15/2 5 05-326 290 ผู้พิการ
586 78/2560 13 ส.ค.60 นายพัลลภ พันทัพ 12/4 6 06-543 290 ผู้พิการ
585 77/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.นพดล สงวนหงษ์ 16/1 6 06-534 290 ผู้พิการ
584 76/2560 13 ส.ค.60 นายชัยณรงค์ ภักดีโต 112 13 13-516 290 ผู้พิการ
583 75/2560 13 ส.ค.60 นายปัญญาพรศิริชัยมงคล 182 4 04-422 290 ผู้พิการ
582 74/2560 13 ส.ค.60 นายสมหวัง ทองชาติ 74/1 9 09-205 290 ผู้พิการ
581 73/2560 13 ส.ค.60 นางเตือนใจ เขียวเขิน 60/1 5 05-009 290 ผู้พิการ
580 72/2560 13 ส.ค.60 นายพงศ์ มะลิเทศ 67 2 02-489 290 ผู้พิการ
579 71/2560 13 ส.ค.60 นายธง บุญญเขตต์ 82/2 7 07-430 290 ผู้พิการ
578 70/2560 13 ส.ค.60 นางพิมพ์พาณี เชาว์พันธ์ 18/2 2 02-419 290 ผู้พิการ
577 69/2560 13 ส.ค.60 นายมล ภักดีโต 8 2 02-156 290 ผู้พิการ
576 68/2560 13 ส.ค.60 นายจักรพงศ์ เกิดโอภาส 17/1 2 02-146 290 ผู้พิการ
575 67/2560 13 ส.ค.60 นายดม อ้นอินทร์ 12/9 16 16-092 290 ผู้พิการ
574 66/2560 13 ส.ค.60 นางประทีป ติณะคัด 107/1 7 07-060 290 ผู้พิการ
573 65/2560 13 ส.ค.60 นายแหนง ติณะคัด 107/1 7 07-059 290 ผู้พิการ
572 64/2560 13 ส.ค.60 นายสมชาย นามประเสริฐพร 142 13 13-047 290 ผู้พิการ
571 63/2560 13 ส.ค.60 นายยวง พยัคภาพ 20 2 02-002 290 ผู้พิการ
570 62/2560 13 ส.ค.60 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 39/1 14 14-218 290 ผู้ติดเชื้อ
569 61/2560 13 ส.ค.60 นายมนัตบุญญเขตต์ 27 13 13-207 290 ผู้ติดเชื้อ
568 60/2560 13 ส.ค.60 นางสมพร นุ่มแน่น 989/1 4 04-192 290 ผู้ติดเชื้อ
567 59/2560 13 ส.ค.60 น.ส.คำมี อินตะรักษา 38 3 03-198 290 ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
566 58/2560 13 ส.ค.60 นางทุเรียน โมทะนี 14 15 15-200 290 ผู้พิการด้อยโอกาส
565 57/2560 13 ส.ค.60 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 25 6 06-091 290 ผู้พิการด้อยโอกาส
564 56/2560 13 ส.ค.60 นางลำเพย เฟื่องห้อย 57/1 6 06-481 200 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
563 55/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.พิมธิดา อ้นอินทร์ 41 6 06-555 200 ปอดอักเสบ
562 54/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.ณัฐภัทร ปัญญาวุฒิ 57 6 06-480 200 ไข้หวัดใหญ่
561 53/2560 13 ส.ค.60 นางเหล่ พันชะนะ 68 6 06-504 200 อุบัติเหตุ หมากัด
560 52/2560 13 ส.ค.60 นางมอญ ศรีทองคำ 75 6 06-488 200
559 51/2560 13 ส.ค.60 นายณัฐถพงษ์ อ่อนโยน 147 13 13-559 200 อุบัติเหตุ หมากัด
558 50/2560 13 ส.ค.60 นายประทุม นิลละออ 26 15 15-460 200 ซี่โครงข้างซ้ายหัก
557 49/2560 13 ส.ค.60 น.ส.นัยนา ชูกุศล 27 15 15-391 200 เกล็ดเลือดสูง
556 48/2560 13 ส.ค.60 นางอุไร ภักดีโต 112 13 13-515 200 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
555 47/2560 13 ส.ค.60 นายม่วง ภักดีโต 112 13 13-514 200 ภาวะน้ำตาลต่ำ
554 46/2560 13 ส.ค.60 นายฟ้อน ติณะคัด 58/1 6 06-187 200 เจ็บหน้าอก
553 45/2560 13 ส.ค.60 นางเตือนใจ เขียวเขิน 60/1 5 05-009 200 กรดไหลย้อน
552 44/2560 13 ส.ค.60 นายรุ่ง ผู้อยู่สุข 34 3 03-356 200 ความดันโลหิตสูง
551 43/2560 13 ส.ค.60 นายจาดล ใจเดียว 48/1 3 03-421 200 กระเพาะอักเสบ
550 42/2560 13 ส.ค.60 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 200 น้ำตาลในเลือดต่ำ
549 41/2560 13 ส.ค.60 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 200 น้ำตาลในเลือดสูง
548 40/2560 13 ส.ค.60 นางสงวน วิเชียรทอง 43 11 11-280 200
547 39/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.ณัฐภัทร ปัญญาวุฒิ 57 6 06-480 200 เตรียมอนุบาล อบต.
546 38/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.ณัฐธยาน์นินลออ 35/1 15 15-436 200 เรียน ป.1 วังแดง
545 37/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.จิราพัชรไข่มุก 48/2 6 06-377 200 เรียน ป.2 อนุบาล สง.
544 36/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.จารุพักตร์ ไข่มุก 48/2 6 06-376 200 เรียน ป.5 อนุบาล สง.
543 35/2560 13 ส.ค.60 ชาลิษาบุญญเขตต์ 53/1 6 06-375 200 เรียน ป.6 อนุบาล สง.
542 34/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.บันฑิตาภานุพรเทวฤทธิ์ 7 5 05-464 200 เรียน ป.2 ประทุมธานี
541 33/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.ศุภกิตต์ภานุพรเทวฤทธิ์ 7 5 05-463 200 เรียน ป.3 ประทุมธานี
540 32/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.ชนัญกฤติ แสงสาด 74 2 02-405 200 เรียน ป.1 วังแดง
539 31/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.พิสิฐ แสงสาด 74 2 02-404 200 เรียน ป.5 วังแดง
538 30/2560 13 ส.ค.60 กนกพิชญ์ คงรส 253 13 13-039 200 เรียน ป.3 อนุบาลพิจิตร
537 29/2560 13 ส.ค.60 ด.ช.พิภพลักษณ์ พวงแก้ว 92 4 04-319 200 เรียน ป.6 อนุบาล สง.
536 28/2560 13 ส.ค.60 ด.ญ.ชลธิชา คำจริง 175/3 16 16-347 500 จบ ป.6 อนุบาล สง.
535 27/2560 13 ส.ค.60 นายศรัญภัทร วิมล 7/2 8 08-121 500 จบเทคนิค พิษณุโลก
534 26/2560 20 ก.ค.60 นางกิมเหลียง สงวนทรัพย์ 110 7 07-429 200
533 25/2560 20 ก.ค.60 นางสมหมาย เพ็ญโพธิ์ 19 6 06-472 200 ผี้งต่อย แพ้รุนแรง
532 24/2560 20 ก.ค.60 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 ข้อเข่าเสื่อม,ตาอักเสบ.
531 23/2560 18 ก.ค.60 นางเปลื้อง บุญมา 45 6 06-446 3,000 เสียชีวิต 16 ก.ค.2560
530 22/2560 20 มิ.ย.60 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 รับยาเคมีบำบัด
529 21/2560 20 มิ.ย.60 นางประพันธ์ จันทร์สุข 235 13 13-036 200 น้ำตาลในเลือดสูง
528 20/2560 20 มิ.ย.60 นายนเรนทร์ แก่นนาคำ 18/9 13 13-562 200 โรคตับแข็ง
527 19/2560 20 มิ.ย.60 นางสมศรี ปานสุด 56 6 06-271 200 กระดูกหัวไหล่แตก
526 18/2560 20 มิ.ย.60 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 มะเร็งลำไส้
525 17/2560 20 มิ.ย.60 นายรุ่ง ผู้อยู่สุข 34 3 03-356 200 อุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้ม
524 16/2560 20 พ.ค.60 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 ไอเลือดออก
523 15/2560 20 พ.ค.60 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 ปอดแฟบ ไอมีเลือดปน
522 14/2560 20 พ.ค.60 นางลำดวน กิตติปรีชา 90/9 13 13-247 200 ความดันสูง
521 13/2560 20เม.ย.60 ด.ญ.สุดารัตน์ พิสัยพันธ์ 81 2 02-394 500 จบมัธยมปีที่ ๓ ยอแซฟพจ.
520 12/2560 20เม.ย.60 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 เนื้องอกลำไส้ใหญ่และทวาร
519 11/2560 13 เม.ย.60 นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข 150/2 13 13- 1,500 สนับสนุนประเพณีสงกรานต์
518 10/2560 5เม.ย.60 นายศิริพงษ์ย่วนยินรักษ์ 222 13 13-452 200 เส้นเลือดสมองตีบ
517 9/2560 2เม.ย.60 นางฉัตร มามี 12 1 01-222 200 หน้ามืด ใจสั่น อ่อนเพลีย
516 8/2560 2 มี.ค.60 นางบุบผา จินตวง 119/1 7 07-529 200 ส่องตรวจลำไส้
515 7/2560 27 ก.พ.60 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 5,500 เสียชีวิต 22 ก.พ.60
514 6/2560 20 ก.พ.60 ด.ญ.ศยามล เขียวสะอาด 38/1 15 15-103 200 หน้ามืด เวียนหัว หายใจเร็ว
513 5/2560 20 ก.พ.60 นางชิด เขียวพุ่มพวง 9 7 07-182 200 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
512 4/2560 3 ก.พ.60 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 130 13 13-070 5,000 เสียชีวิต 1 ก.พ.60
511 3/2560 1 ก.พ.60 นางสุรินทร์ เม่นหวา 46 2 02-159 5,000 เสียชีวิต 26 ม.ค.60
510 2/2560 21 ม.ค.60 นางม้าย ภักดีโต 8 2 02-157 5,000 เสียชีวิต 19 ม.ค.60
509 1/2560 20 ม.ค.60 นางอภิญญา นิลวัชราภรณ์ 127 7 07-407 200 นิ่วในถุงน้ำดี
508 277/2559 25 ธ.ค.59 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 ภาวะโลหิตจาง
507 276/2559 20 ธ.ค.59 นายสุเจตน์ ทนแท้ 3 1 01-570 500 มีบุตร (เป็นพ่อ)
506 275/2559 20 ธ.ค.59 ด.ญ.พิมพ์ธิดา อ้นอินทร์ 41 6 06-555 200 ปอดอักเสบ
505 274/2559 15 ธ.ค.59 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 5,500 เสียชีวิต 13 ธ.ค.59
504 273/2559 11 ธ.ค.59 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 36 15 15-055 200 ทางดินอาหารอักเสบ
503 272/2559 10 ธ.ค.59 น.ส.เรณู สุกายะ 77 7 07-427 200 ตกกระไดข้อมือหัก, ตาเจ็บ
502 271/2559 2 ธ.ค.59 น.ส.เสาวลักษณ์ กุลมัย 30/3 11 11-385 500
501 270/2559 23 พ.ย.59 นายเสน่ห์ หัวหิน 2 15 15-250 200 น้ำตาลในเลือดต่ำ
500 269/2559 23 พ.ย.59 นายโลม อินทะรักษา 42 15 15-052 200 ปวดหัว
499 268/2559 22 พ.ย.59 นางยุพิน พันทัพ 21/3 6 06-066 200 คออักเสบเป็นหนอง
498 267/2559 9 พ.ย.59 นายธูป ทองพงษ์เนียม 7/1 1 01-229 4,500 กระดูกต้นขาขวาหัก
497 266/2559 9 พ.ย.59 นายธูป ทองพงษ์เนียม 7/1 1 01-229 200 ล้มกระดูกขาขวาหัก
496 265/2559 7 พ.ย.59 นางสุวรรณดี คำจริง 175/3 16 16-058 200 ผ่านิ้วล็อก
495 264/2559 1 พ.ย.59 นางสุรินทร์ ขันนาค 25 7 07-431 2,500 เสียชีวิต 31 ต.ค.59
494 263/2559 20 ต.ค.59 นางเหรียญ ภักดีโต 4 2 02-290 200 ความตันต่ำ วูบ
493 262/2559 20 ต.ค.59 นายเล็ก มามี 12 1 01-227 200 รพ.สหเวส ติดเชื้อ 16-19 ก.ย.59
492 261/2559 14 ต.ค.59 นางเคี๊ยด เพ็ญโพธิ์ 61/2 6 06-477 1,500 เสียชีวิต 13 ต.ค.59
491 261/2559 11 ต.ค.59 นายวิชัย โชติพ่วง 156 13 13-253 3,500 เสียชีวิต 8 ต.ค.59
490 260/2559 10 ต.ค.59 นางชิด เขียวพุ่มพวง 9 7 07-182 200
489 259/2559 7 ต.ค.59 นายประเสริฐ ใจบุญ 73 1 01-406 2,500 เสียชีวิต 6 ต.ค.59
488 258/2559 4 ต.ค.59 นายสุรินทร์ ยอดเถื่อน 158/1 7 500 ขึ้นบ้านใหม่
487 257/2559 3 ก.ย.59 นายสนิท สุกายะ 77 7 07-426 2,500 เสียชีวิต 16 ก.ย.59
486 256/2559 3 ก.ย.59 นายสมชาย นามประเสริฐพร 142 13 13-047 200 ติดเชื้อทางเดินปัสวะ
485 255/2559 15 ก.ย.59 นางประพันธ์ จันทร์สุข 235 13 13-036 200 เวียนศรีษะ
484 254/2559 10 ก.ย.59 นางแถม ใจเดียว 48/1 3 03-420 200 ปวดท้อง (แผลในกระเพาะ)
483 253/2559 4 ก.ย.59 นายศิริพงษ์ย่วนยินรักษ์ 222 13 13-452 200
482 252/2559 3 ก.ย.59 นางลำดวน กิตติปรีชา 90/9 13 13-247 200 ท้องเสีย ปวดท้อง
481 251/2559 2 ก.ย.59 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 มะเร็งปอด ผ่าตัด
480 250/2559 2 ก.ย.59 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 เนื้องอกที่ปอดซ้าย
479 249/2559 13 ส.ค.59 นายมี ทองเพ็ง 155 7 07-383 350 บำนาญชรารายปีอายุ 88
478 248/2559 13 ส.ค.59 นางปุ๋ย ทองเพ็ง 155 7 07-382 300 บำนาญชรารายปีอายุ 86
477 247/2559 13 ส.ค.59 นางบุญธรรม เจนจบ 51 6 06-380 200 บำนาญชรารายปีอายุ 73
476 246/2559 13 ส.ค.59 นางจำเนียร เขียวเขิน 51/1 6 06-379 250 บำนาญชรารายปีอายุ 79
475 245/2559 13 ส.ค.59 นายสำเนียง เขียวเขิน 51/1 6 06-378 200 บำนาญชรารายปีอายุ 76
474 244/2559 13 ส.ค.59 นางเผื่อน เขียวเขิน 72 6 06-374 350 บำนาญชรารายปีอายุ 91
473 243/2559 13 ส.ค.59 นางเฟ้อ สมบูรณ์ 17 2 02-369 300 บำนาญชรารายปีอายุ 85
472 242/2559 13 ส.ค.59 นายอ่อน วงค์โปธา 7 2 02-368 300 บำนาญชรารายปีอายุ 87
471 241/2559 13 ส.ค.59 นายเหลือ สุขสำราญ 35 6 06-364 300 บำนาญชรารายปีอายุ 85
470 240/2559 13 ส.ค.59 นางบุญช่วย วงค์โปธา 7 2 02-362 250 บำนาญชรารายปีอายุ 79
469 239/2559 13 ส.ค.59 นายเทิ้ม นรรัตน์ 34 3 03-355 250 บำนาญชรารายปีอายุ 78
468 238/2559 13 ส.ค.59 นายพยุง ติณะคัด 64 16 16-349 350 บำนาญชรารายปีอายุ 91
467 237/2559 13 ส.ค.59 นางกิมเฮียงแซ่โค้ว 117/21 4 04-320 300 บำนาญชรารายปีอายุ 83
466 236/2559 13 ส.ค.59 นางลำพา จินดาวนิชย์ 182/1 4 04-316 200 บำนาญชรารายปีอายุ 77
465 235/2559 13 ส.ค.59 นางกิมลี้ ย่วนยินรัก 53 3 03-314 300 บำนาญชรารายปีอายุ 83
464 234/2559 13 ส.ค.59 นางยัง พูพุ่ม 37/1 2 02-308 200 บำนาญชรารายปีอายุ 76
463 233/2559 13 ส.ค.59 นายเสริม อินหาดกรวด 30 2 02-304 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
462 232/2559 13 ส.ค.59 นางฉลวย ใจ แน่ 15/1 2 02-298 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
461 231/2559 13 ส.ค.59 นายสมคิด อ้นอินทร์ 4/2 2 02-291 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
460 230/2559 13 ส.ค.59 น.ส.ดำ มามี 11 1 01-289 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
459 229/2559 13 ส.ค.59 นางสุรินทร์ ภักดีโต 9/1 2 02-288 200 บำนาญชรารายปีอายุ 73
458 228/2559 13 ส.ค.59 นางคำ ภักดีโต 4/1 2 02-286 200 บำนาญชรารายปีอายุ 73
457 227/2559 13 ส.ค.59 นายมงคล เบื้องบน 13 2 02-285 200 บำนาญชรารายปีอายุ 76
456 226/2559 13 ส.ค.59 นางมาลัย จินดาวนิชย์ 181/3 4 04-268 300 บำนาญชรารายปีอายุ 76
455 225/2559 13 ส.ค.59 นางหีบ ใจขันธ์ 96 4 04-265 350 บำนาญชรารายปีอายุ 87
454 224/2559 13 ส.ค.59 นายเจริญ ติณะคัด 155 4 04-264 200 บำนาญชรารายปีอายุ 91
453 223/2559 13 ส.ค.59 นายแสวง ใจบุญ 102/2 4 04-263 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
452 222/2559 13 ส.ค.59 นางวิไล ทองรัตน์ 104/5 4 04-260 300 บำนาญชรารายปีอายุ 74
451 221/2559 13 ส.ค.59 นางเหรียญ คล่องสำรวจ 81 4 04-258 300 บำนาญชรารายปีอายุ 83
450 220/2559 13 ส.ค.59 นางละมาย ขำไชโย 3 11 11-256 250 บำนาญชรารายปีอายุ 86
449 219/2559 13 ส.ค.59 น.ส. กิมกี่ ย่วนยินรักษ์ 222 13 13-251 200 บำนาญชรารายปีอายุ 81
448 218/2559 13 ส.ค.59 นางประเทือง พร้อมสัมพันธ์ 30 13 13-245 250 บำนาญชรารายปีอายุ 73
447 217/2559 13 ส.ค.59 นางม้วน เฟื่องทิม 35 1 01-239 250 บำนาญชรารายปีอายุ 78
446 216/2559 13 ส.ค.59 พระ พุฒ แก้วอยู่ 13/1 1 01-238 250 บำนาญชรารายปีอายุ 79
445 215/2559 13 ส.ค.59 นายธูป ทองพงษ์เนียม 7/1 1 01-229 250 บำนาญชรารายปีอายุ 80
444 214/2559 13 ส.ค.59 นางฉัตร มามี 12 1 01-228 200 บำนาญชรารายปีอายุ 79
443 213/2559 13 ส.ค.59 นายเล็ก มามี 12 1 01-227 250 บำนาญชรารายปีอายุ 74
442 212/2559 13 ส.ค.59 นางลำดวน จินตวง 73 7 07-226 200 บำนาญชรารายปีอายุ 82
441 121/2559 13 ส.ค.59 นายเร่ง เขียวเขิน 25/1 5 05-223 200 บำนาญชรารายปีอายุ 75
440 120/2559 13 ส.ค.59 นางถนอม จอมรักษ์ 33 15 15-220 200 บำนาญชรารายปีอายุ 73
439 119/2559 13 ส.ค.59 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 36/1 4 04-219 250 บำนาญชรารายปีอายุ 78
438 118/2559 13 ส.ค.59 นางอรุณ ตินะคัด 48 3 03-215 300 บำนาญชรารายปีอายุ 83
437 117/2559 13 ส.ค.59 นางป้อม ติณมาศ 23/2 8 08-197 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
436 116/2559 13 ส.ค.59 นางนกแก้ว เขียวเขิน 76 13 13-191 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
435 115/2559 13 ส.ค.59 นายจวน เขียวเขิน 76 13 13-190 200 บำนาญชรารายปีอายุ 73
434 114/2559 13 ส.ค.59 นางเจือ ติณะคัด 58/1 6 06-188 200 บำนาญชรารายปีอายุ 76
433 113/2559 13 ส.ค.59 นายฟ้อน ติณะคัด 58/1 6 06-187 250 บำนาญชรารายปีอายุ 79
432 112/2559 13 ส.ค.59 นางบุญนาค แก้วมา 37 7 07-183 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
431 111/2559 13 ส.ค.59 นางชิด เขียวพุ่มพวง 9 7 07-182 250 บำนาญชรารายปีอายุ 80
430 110/2559 13 ส.ค.59 นางอินทร์ จุ้ยวงค์ 13 7 07-181 300 บำนาญชรารายปีอายุ 75
429 109/2559 13 ส.ค.59 นางรวม ติณะคัด 15/2 7 07-180 250 บำนาญชรารายปีอายุ 78
428 108/2559 13 ส.ค.59 นายลำยงค์ มีหวัง 18/1 7 07-179 300 บำนาญชรารายปีอายุ 84
427 107/2559 13 ส.ค.59 นางเพียร วิมล 62/1 6 06-178 200 บำนาญชรารายปีอายุ 76
426 106/2559 13 ส.ค.59 นางเหลือ บุญเอี่ยม 58/2 6 06-176 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
425 105/2559 13 ส.ค.59 นางมาก ยอดเถื่อน 15 6 06-175 300 บำนาญชรารายปีอายุ 83
424 104/2559 13 ส.ค.59 นางสำเภา เขียวเขิน 52/1 6 06-174 200 บำนาญชรารายปีอายุ 74
423 103/2559 13 ส.ค.59 นายเนตร จันทร์ษา 11 2 02-166 200 บำนาญชรารายปีอายุ 75
422 102/2559 13 ส.ค.59 นางเนี้ยว เข็มทอง 16/1 2 02-163 250 บำนาญชรารายปีอายุ 78
421 101/2559 13 ส.ค.59 นายโลม เข็มทอง 16/1 2 02-162 300 บำนาญชรารายปี อายุ 85
420 100/2559 13 ส.ค.59 นางสุข จุ้ยวงค์ 47 2 02-160 350 บำนาญชรารายปีอายุ 92
419 99/2559 13 ส.ค.59 นายสมจิตร เม่นหวา 46 2 02-158 200 บำนาญชรารายปี อายุ 73
418 98/2559 13 ส.ค.59 นางม้าย ภักดีโต 8 2 02-157 350 บำนาญชรารายปี อายุ 90
417 97/2559 13 ส.ค.59 นางสำราญ คงเจริญ 77/1 2 02-155 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
416 96/2559 13 ส.ค.59 นายเมิน ทนแท้ 44/1 2 02-153 250 บำนาญชรารายปี อายุ 80
415 95/2559 13 ส.ค.59 นายเทิ้ม เขียวสะอาด 90 2 02-152 300 บำนาญชรารายปี อายุ 84
414 94/2559 13 ส.ค.59 นางเฮียง เขียวสะอาด 90 2 02-151 300 บำนาญชรารายปี อายุ 85
413 93/2559 13 ส.ค.59 นางประเสริฐ ชูกุศล 41 15 15-150 200 บำนาญชรารายปี อายุ 76
412 92/2559 13 ส.ค.59 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 250 บำนาญชรารายปี อายุ 78
411 91/2559 13 ส.ค.59 นายสำรวย ชมกลิ่น 3/1 2 02-147 250 บำนาญชรารายปี อายุ 81
410 90/2559 13 ส.ค.59 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 200 บำนาญชรารายปี อายุ 77
409 89/2559 13 ส.ค.59 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-144 250 บำนาญชรารายปี อายุ 82
408 88/2559 13 ส.ค.59 น.ส.กิมเฮง ศิริรัตน์พงศ์ธร 28/1 2 02-143 200 บำนาญชรารายปี อายุ 73
407 87/2559 13 ส.ค.59 นางจุน สูตรอุดม 40/1 2 02-142 300 บำนาญชรารายปี อายุ 86
406 86/2559 13 ส.ค.59 นายปาน สูตรอุดม 40/1 2 02-141 350 บำนาญชรารายปี อายุ 91
405 85/2559 13 ส.ค.59 นางแฉล้ม สุขเกิด 91 2 02-139 250 บำนาญชรารายปี อายุ 80
404 84/2559 13 ส.ค.59 น.ส.สำรวย สุขเกิด 69 2 02-136 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
403 83/2559 13 ส.ค.59 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 350 บำนาญชรารายปี อายุ 88
402 82/2559 13 ส.ค.59 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 300 บำนาญชรารายปี อายุ 86
401 81/2559 13 ส.ค.59 นางสังเวียน หมอกมืด 56 2 02-133 250 บำนาญชรารายปี อายุ 80
400 80/2559 13 ส.ค.59 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 9 2 02-131 300 บำนาญชรารายปี อายุ 87
399 79/2559 13 ส.ค.59 นางสงวน มนตรี 25/1 8 08-117 300 บำนาญชรารายปี อายุ 87
398 78/2559 13 ส.ค.59 นางชอบ ไชยอง 34 2 02-114 250 บำนาญชรารายปี อายุ 78
397 77/2559 13 ส.ค.59 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 300 บำนาญชรารายปี อายุ 85
396 76/2559 13 ส.ค.59 นางนงค์รัก คำมินเสส 15/1 1 01-112 200 บำนาญชรารายปี อายุ 73
395 75/2559 13 ส.ค.59 นายบุญส่ง คำมินเสส 15/1 1 01-111 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
394 74/2559 13 ส.ค.59 นางจำนอง ผลปาน 45 15 15-082 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
393 73/2559 13 ส.ค.59 นางลออ เพชร์วงษ์ 43 15 15-081 250 บำนาญชรารายปี อายุ 80
392 72/2559 13 ส.ค.59 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 130 13 13-071 200 บำนาญชรารายปี อายุ 77
391 71/2559 13 ส.ค.59 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 130 13 13-070 300 บำนาญชรารายปี อายุ 84
390 70/2559 13 ส.ค.59 นางแบน อินเอี่ยม 20 13 13-067 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
389 69/2559 13 ส.ค.59 นายสำรวย พันทัพ 21 6 06-065 200 บำนาญชรารายปี อายุ 77
388 68/2559 13 ส.ค.59 นายสุวรรณ จันทร์สุข 28 13 13-062 200 บำนาญชรารายปี อายุ 76
387 67/2559 13 ส.ค.59 นางสุนันทา ใจกว้าง 36 8 08-018 200 บำนาญชรารายปี อายุ 74
386 66/2559 13 ส.ค.59 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 บำนาญชรารายปี อายุ 75
385 65/2559 13 ส.ค.59 นางฟ้อน พยัคภาพ 20 2 02-003 300 บำนาญชรารายปี อายุ 84
384 64/2559 13 ส.ค.59 นายปัญญา พรศิริชัยมงคล 182 4 04-422 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
383 63/2559 13 ส.ค.59 นายสมหวัง ทองชาติ 74/1 9 09-205 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
382 62/2559 13 ส.ค.59 นางเตือนใจ เขียวเขิน 60/1 5 05-009 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
381 61/2559 13 ส.ค.59 นายพงศ์ มะลิเทศ 67 2 02-489 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
380 60/2559 13 ส.ค.59 นายธง บุญญเขตต์ 82/2 7 07-430 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
379 59/2559 13 ส.ค.59 นางลำจวน เชาว์พันธ์ 18/2 2 02-419 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
378 58/2559 13 ส.ค.59 นายมล ภักดีโต 8 2 02-156 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
377 57/2559 13 ส.ค.59 นายจักรพงศ์ เกิดโอภาส 17/1 2 02-146 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
376 56/2559 13 ส.ค.59 นายดม อ้นอินทร์ 12/9 16 16-092 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
375 55/2559 13 ส.ค.59 นางประทีป ติณะคัด 107/1 7 07-060 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
374 54/2559 13 ส.ค.59 นายแหนง ติณะคัด 107/1 7 07-059 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
373 53/2559 13 ส.ค.59 นายสมชาย นามประเสริฐพร 142 13 13-047 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
372 52/2559 13 ส.ค.59 นายยวง พยัคภาพ 20 2 02-002 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
371 51/2559 13 ส.ค.59 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 39/1 14 14-218 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
370 50/2559 13 ส.ค.59 นายมนัต บุญญเขตต์ 27 13 13-207 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
369 49/2559 13 ส.ค.59 นางสมพร นุ่มแน่น 989/1 4 04-192 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
368 48/2559 13 ส.ค.59 นางสุรินทร์ ขันนาค 25 7 07-431 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
367 47/2559 13 ส.ค.59 น.ส.คำมี อินตะรักษา 38 3 03-198 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
366 46/2559 13 ส.ค.59 นางทุเรียน โมทะนี 14 15 15-200 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
365 45/2559 13 ส.ค.59 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 25 6 06-091 280 ของใช้และอาหารยังชีพ
364 44/2559 13 ส.ค.59 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 130 13 13-070 200
363 43/2559 13 ส.ค.59 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 36 15 15-055 200
362 42/2559 13 ส.ค.59 นายโลม อินทรักษา 42 15 15-052 200
361 41/2559 13 ส.ค.59 ด.ช.ณัฐภัทร ปัญญาวุฒิ 47 6 06-480 200
360 40/2559 13 ส.ค.59 นายชัยพร เฟื่องห้อย 57/1 6 06-482 200
359 39/2559 13 ส.ค.59 นางจำเนียร เขียวเขิน 51/1 6 06-378 200
358 38/2559 13 ส.ค.59 ด.ช.ภัทรชนน ชนะมณี 5 8 08-120 500
357 37/2559 13 ส.ค.59 นายวีรภัทร์ วิมล 7/2 8 08-122 500
356 36/2559 13 ส.ค.59 ด.ญ.ณัฐนิชา หนูทอง 28 3 03-389 500
355 35/2559 13 ส.ค.59 ด.ญ.รัตนาภรณ์ บุญวัตร 20/2 15 15-081 500
354 34/2559 13 ส.ค.59 นายยุทธนา เขียวสะอาด 38/1 15 15-102 500
353 33/2559 13 ส.ค.59 ด.ญ.ศยามล เขียวสะอาด 38/1 15 15-103 500
352 32/2559 27 ก.ค.2559 นางเลี่ยม จันทร์หอม 17 1 01-129 5,000 เสียชีวิต 22 ก.ค.59
351 31/2559 17 ก.ค.2559 นางสุวรรณดี คำจริง 175/3 16 16-058 200 เวียนศรีษะ
350 30/2559 7 ก.ค.2559 นางแบน อินเอี่ยม 20 13 13-067 200 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
349 29/2559 24 มิ.ย.59 นางลาวัลย์ สุขเกิด 69/1 2 02-413 200 ลำใส้อักเสบ
348 28/2559 23 มิ.ย.59 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 ลำใส้อักเสบ
347 27/2559 22 มิ.ย.59 นายใย ชูกุศล 41 15 15-149 4,500 เสียชีวิต 17 มิ.ย.59
345 25/2559 1 มิ.ย.59 นางสังเวียน พูลศิริ 83/1 13 13-243 3,500 เสียชีวิต 30 พ.ค.59
344 24/2559 23 พ.ค.59 นางละเมียด เกี้ยวเกิด 29 3 03-358 3,000 เสียชีวิต 20 พ.ค.59
343 23/2559 22 พ.ค.59 นายศรันย์ภัทร์ วิมล 7/2 8 08-121 500 บวช
342 22/2559 10 พ.ค.59 นายทองหล่อ เทศทาบ 98/1 2 02-526 1,500 เสียชีวิต 3 พ.ค.59
341 21/2559 10 พ.ค.59 นายบรรเทิง ทองพงษ์เนียม 6 1 01-230 4,000 เสียชีวิต 7 พ.ค.59
340 20/2559 6 พ.ค.59 นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข 150/2 13 13-035 1,000 ภัยธรรมชาติ
339 19/2559 6 พ.ค.59 นางมนธิชา อ่อนโยน 81 4 04-267 1,000 ภัยธรรมชาติ
338 18/2559 6 พ.ค.59 นางกิมเฮียง แซ่โค้ว 117/21 4 04-320 1,000 ภัยธรรมชาติ
337 17/2559 19 เม.ย.59 ด.ช.นิธิภัทร ก้านแก้ว 21/1 15 15-542 200
336 16/2559 19 เม.ย.59 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 200 ถ่ายเหลว, อาเจียร
335 15/2559 19 เม.ย.59 นางไสว ทองพงษ์เนียม 8/2 1 01-287 2,500 เสียชีวิต 17 เม.ย.59
334 14/2559 18 เม.ย.59 นางแถม ทนแท้ 44/1 2 02-154 4,500 เสียชีวิต 15 เม.ย.59
333 กท/2559 13 เม.ย.59 กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 150/2 13 13-999 2,000 สงกรานต์
332 13/2559 5 เม.ย.59 นายดม อ้นอินทร์ 12/9 16 16-092 200 อุบัติเหตุรถจักรยายยนต์ล้ม
331 12/2559 2 เม.ย.59 นายทวี เกี้ยวเกิด 39 15 15-048 200 น้ำท่วมปอด
330 11/2559 30 มี.ค.59 นางสำราญ กองสวรรค์ 110 7 07-528 1,500 เสียชีวิต 29 มี.ค.59
329 10/2559 7 มี.ค.59 ด.ช.ณัฐภัทร ปัญญาวุฒิ 75 6 06-480 200
328 9/2559 26 ก.พ.59 นายถวิล เพ็ชรรอด 16/1 3 03-006 5,000 เสียชีวิต 24 ก.พ.59
327 8/2559 20 ก.พ.59 น.ส.ชลธิชา คำจริง 175/3 16 16-347 200 เป็นไข้
326 7/2559 10 ก.พ.59 น.ส.กิมเฮง ศิริรัตน์พงศ์ธร 28/1 2 02-143 200 ระบบท่อน้ำเหลืองอักเสบ
325 6/2559 10 ก.พ.59 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200
324 5/2559 2 ก.พ.59 นายศรราม อู่นาค 25/1 8 08-119 500 เป็นทหาร
323 4/2559 12 ม.ค.59 นางประพันธ์ จันทร์สุข 253 13 13-036 200 ผ่าตัดต้อกระจกตาขวา
322 3/2559 3 ม.ค.59 นายธวัช เกษมสุข 159 13 13-266 500 แต่งงาน
321 2/2559 3 ม.ค.59 นางจงรักษ์ ธรรมชาติ 175/4 4 04-323 500 แต่งงาน
320 1/2559 2 ม.ค.59 นายถวิล เพ็ชรรอด 16/1 3 03-006 200 แผลกดทับติดเชื้อ
319 110/2558 27 ธ.ค.58 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 3,500 เสียชีวิต 25 ธ.ค.2558
318 109/2558 27 ธ.ค.58 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 200 เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ
317 108/2558 27 ธ.ค.58 นางสงวน วิเชียรทอง 43 11 11-280 200 โรงพยาบาล สหเวช ใจสั่น
316 107/2558 20 ธ.ค.58 นางประพันธ์ จันทร์สุข 253 13 13-036 200 ผ่าตัดต้อกระจกตาซ้าย
315 106/2558 15 ธ.ค.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 เคมีบำบัด
314 105/2558 5 พ.ย.58 ทวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 101 7 07-046 4,500 เสียชีวิต
313 104/2558 4 พ.ย.58 นายปาน สูตรอุดม 40/1 2 02-141 200
312 103/2558 14พ.ย.58 ชลธิชา คำจริง 175/3 16 16-347 200 อุบัติเหตุ
311 102/2558 14 พ.ย.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 เคมีบำบัด
310 101/2558 21 ต.ค.58 นายถวิล เพ็ชรรอด 16/1 3 03-006 200 ปอดอักเสบ
309 100/2558 20 ต.ค.58 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 ล้มกระดูกต้นขาซ้ายหัก
308 99/2558 18 ต.ค.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/1 1 01-001 200 เคมีบำบัด
307 98/2558 17 ต.ค.58 นางเฉลียว ตุงคะศิริ 58 6 06-331 200 แผลผ่าตัดหน้าท้องรั่วซึม
306 97/2558 2 ก.ย.58 นางเฮียง เขียวสะอาด 90 2 02-151 200 ผ่าตัดตาต้อกระจก
305 96/2558 2 ก.ย.58 นายแหนง ติณะคัด 107/1 7 07-059 200 หลอดเลือดสมอง
304 95/2558 1 ก.ย.58 นางสังวาลย์ ทองพงษ์เนียม 33/2 2 02-235 300 เมื่อ 15 ส.ค.58 ชื่อตก
303 94/2558 15 ส.ค.58 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 200 รพ.สามง่าม น้ำตาลในเลือดต่ำ
302 93/2558 15 ส.ค.58 นางเฉลียว ตุงคะศิริ 58 6 06-331 200 รพ.พุทธฯ ผ่าตัดเนื้องอกตับอ่อน
301 92/2558 15 ส.ค.58 นายเริ่ม คงชาติ 28 11 11-030 200
300 91/2558 15 ส.ค.58 นายประทุม นินละออ 26 15 15-346 200 รพ.พิจิตร อัณฑะอักเสบ
299 90/2558 15 ส.ค.58 นายประทุม นินละออ 26 15 15-346 200 รพ.สามง่าม ท้องเสีย
298 89/2558 15 ส.ค.58 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200
297 88/2558 15 ส.ค.58 พระพุฒ แก้วอยู่ 13/1 1 01-238 250 บำนาญชรารายปี
296 87/2558 15 ส.ค.58 นางม้วน เฟื่องทิม 35 1 01-239 200 บำนาญชรารายปี
295 86/2558 15 ส.ค.58 นายธูป ทองพงษ์เนียม 7/1 1 01-229 250 บำนาญชรารายปี
294 85/2558 15 ส.ค.58 นางฉัตร มามี 12 1 01-228 250 บำนาญชรารายปี
293 84/2558 15 ส.ค.58 นายเล็ก มามี 12 1 01-227 200 บำนาญชรารายปี
292 83/2558 15 ส.ค.58 นางลำดวน จินตวง 73 7 07-226 250 บำนาญชรารายปี
291 82/2558 15 ส.ค.58 นายเร่ง เขียวเขิน 25/1 5 05-223 200 บำนาญชรารายปี
290 81/2558 15 ส.ค.58 นางถนอม จอมรักษ์ 33 15 15-220 200 บำนาญชรารายปี
289 80/2558 15 ส.ค.58 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 396/1 4 04-219 250 บำนาญชรารายปี
288 79/2558 15 ส.ค.58 นางอรุณ ติณะคัด 48 3 03-215 250 บำนาญชรารายปี
287 78/2558 15 ส.ค.58 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 250 บำนาญชรารายปี
286 77/2558 15 ส.ค.58 นางป้อม ติณมาศ 23/2 8 08-197 300 บำนาญชรารายปี
285 76/2558 15 ส.ค.58 นางนกแก้ว เขียวเขิน 76 13 13-191 200 บำนาญชรารายปี
284 75/2558 15 ส.ค.58 นางเจือ ติณะคัด 58/1 6 06-188 200 บำนาญชรารายปี
283 74/2558 15 ส.ค.58 นายฟ้อน ติณะคัด 58/1 6 06-187 250 บำนาญชรารายปี
282 73/2558 15 ส.ค.58 นางบุญนาค แก้วมา 37 7 07-183 200 บำนาญชรารายปี
281 72/2558 15 ส.ค.58 นางชิด เขียวพุ่มพวง 9 7 07-182 250 บำนาญชรารายปี
280 71/2558 15 ส.ค.58 นางอินทร์ จุ้ยวงศ์ 13 7 07-181 300 บำนาญชรารายปี
279 70/2558 15 ส.ค.58 นางรวม ติณะคัด 15/2 7 07-180 200 บำนาญชรารายปี
278 69/2558 15 ส.ค.58 นายลำยงค์ มีหวัง 18/1 7 07-179 300 บำนาญชรารายปี
277 68/2558 15 ส.ค.58 นางเพียร วิมล 62/1 6 06-178 200 บำนาญชรารายปี
276 67/2558 15 ส.ค.58 นางเหลือ บุญเอี่ยม 58/2 6 06-176 200 บำนาญชรารายปี
275 66/2558 15 ส.ค.58 นางมาก ยอดเถื่อน 15 6 06-175 250 บำนาญชรารายปี
274 65/2558 15 ส.ค.58 นางสำเภา เขียวเขิน 52/1 6 06-174 200 บำนาญชรารายปี
273 64/2558 15 ส.ค.58 นายเนตร จันทร์ษา 11 2 02-166 200 บำนาญชรารายปี
272 63/2558 15 ส.ค.58 นางเนี้ยว เข็มทอง 16/1 2 02-163 200 บำนาญชรารายปี
271 62/2558 15 ส.ค.58 นายโลม เข็มทอง 16/1 2 02-162 300 บำนาญชรารายปี
270 61/2558 15 ส.ค.58 นางสุข จุ้ยวงศ์ 47 2 02-160 350 บำนาญชรารายปี
269 60/2558 15 ส.ค.58 นางม้าย ภักดีโต 8 2 02-157 350 บำนาญชรารายปี
268 59/2558 15 ส.ค.58 นางสำราญ คงเจริญ 77/1 2 02-155 200 บำนาญชรารายปี
267 58/2558 15 ส.ค.58 นางแถม ทนแท้ 44/1 2 02-145 250 บำนาญชรารายปี
266 57/2558 15 ส.ค.58 นายเมิน ทนแท้ 44/1 2 02-153 250 บำนาญชรารายปี
265 56/2558 15 ส.ค.58 นายเทิ้ม เขียวสะอาด 90 2 02-152 300 บำนาญชรารายปี
264 55/2558 15 ส.ค.58 นางเฮียง เขียวสะอาด 90 2 02-151 300 บำนาญชรารายปี
263 54/2558 15 ส.ค.58 นางประเสริฐ ชูกุศล 41 15 15-150 200 บำนาญชรารายปี
262 53/2558 15 ส.ค.58 นายใย ชูกุศล 41 15 15-149 250 บำนาญชรารายปี
261 52/2558 15 ส.ค.58 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 200 บำนาญชรารายปี
260 51/2558 15 ส.ค.58 นายสำรวย ชมกลิ่น 3/1 2 02-147 250 บำนาญชรารายปี
259 50/2558 15 ส.ค.58 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-145 200 บำนาญชรารายปี
258 49/2558 15 ส.ค.58 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-144 250 บำนาญชรารายปี
257 48/2558 15 ส.ค.58 นางจุน สูตรอุดม 40/1 2 2141 350 บำนาญชรารายปี
256 47/2558 15 ส.ค.58 นายปาน สูตรอุดม 40/1 2 02-141 350 บำนาญชรารายปี
255 46/2558 15 ส.ค.58 นางแฉล้ม สุขเกิด 91 2 02-139 250 บำนาญชรารายปี
254 45/2558 15 ส.ค.58 น.ส.สำรวย สุขเกิด 69 2 02-136 200 บำนาญชรารายปี
253 44/2558 15 ส.ค.58 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 300 บำนาญชรารายปี
252 43/2558 15 ส.ค.58 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 300 บำนาญชรารายปี
251 42/2558 15 ส.ค.58 นางสังเวียน หมอกมืด 56 2 02-133 250 บำนาญชรารายปี
250 41/2558 15 ส.ค.58 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 9 2 02-131 300 บำนาญชรารายปี
249 40/2558 15 ส.ค.58 นางเลี่ยม จันทร์หอม 17 1 01-129 300 บำนาญชรารายปี
248 39/2558 15 ส.ค.58 นางสงวน มนตรี 25/1 8 08-117 300 บำนาญชรารายปี
247 38/2558 15 ส.ค.58 นางชอบ ไชยอง 34 2 02-114 200 บำนาญชรารายปี
246 26/2559 14 มิ.ย.59 นางสังเวียน หมอกมืด 56 2 02-133 200 ข้ออักเสบ รูมาตอยค์
246 37/2558 15 ส.ค.58 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 300 บำนาญชรารายปี
245 36/2558 15 ส.ค.58 นายบุญส่ง คำมินเสส 15/1 1 01-111 200 บำนาญชรารายปี
244 35/2558 15 ส.ค.58 นางจำนอง ปานผล 45 15 15-082 200 บำนาญชรารายปี
243 34/2558 15 ส.ค.58 นางลออ เพชร์วงษ์ 43 15 15-081 250 บำนาญชรารายปี
242 33/2558 15 ส.ค.58 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 130 13 13-071 200 บำนาญชรารายปี
241 32/2558 15 ส.ค.58 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 130 13 13-070 300 บำนาญชรารายปี
240 31/2558 15 ส.ค.58 นางแบน อินอี่ยม 20 13 13-067 200 บำนาญชรารายปี
239 30/2558 15 ส.ค.58 นายสำรวย พันทับ 21 6 06-065 200 บำนาญชรารายปี
238 29/2558 15 ส.ค.58 นายสุวรรณ จันทร์สุข 28 13 13-062 200 บำนาญชรารายปี
237 28/2558 15 ส.ค.58 นางทวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 101 7 07-046 250 บำนาญชรารายปี
236 27/2558 15 ส.ค.58 นางสุนันทา ใจกว้าง 36 8 08-018 200 บำนาญชรารายปี
235 26/2558 15 ส.ค.58 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 บำนาญชรารายปี
234 25/2558 15 ส.ค.58 นางฟ้อน พยัคภาพ 20 2 02-003 300 บำนาญชรารายปี
233 24/2558 15 ส.ค.58 นางเตือนใจ เขียวเขิน 60/1 5 05-009 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
232 23/2558 15 ส.ค.58 นางพงศ์ มะลิเทศ 67 2 02-489 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
231 22/2558 15 ส.ค.58 นางสุรินทร์ ขันนาค 25 7 07-431 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
230 21/2558 15 ส.ค.58 นายธง บุญญเขตต์ 82/2 7 07-430 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
229 20/2558 15 ส.ค.58 นางลำจวน เชาว์พันธ์ 18/2 2 02-419 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
228 19/2558 15 ส.ค.58 น.ส.คำมี อินตะรักษา 38 3 03-198 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
227 18/2558 15 ส.ค.58 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 39/1 14 14-218 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
226 17/2558 15 ส.ค.58 นายมนัต บุญญเขตต์ 27 13 13-207 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
225 16/2558 15 ส.ค.58 นายสมหวัง ทองชาติ 74/1 9 09-205 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
224 15/2558 15 ส.ค.58 นางสมพร นุ่มแน่น 129/1 4 04-192 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
223 14/2558 15 ส.ค.58 นายมล ภักดีโต 8 2 2156 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
222 13/2558 15 ส.ค.58 นายจักรพงศ์ เกิดโอภาส 17/1 2 02-146 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
221 12/2558 15 ส.ค.58 นายดม อ้นอินทร์ 19/2 16 16-092 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
220 11/2558 15 ส.ค.58 นางประทีป ติณะคัด 107/1 7 07-060 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
219 10/2558 15 ส.ค.58 นายแหนง ติณะคัด 107/1 7 07-059 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
218 9/2558 15 ส.ค.58 นายสมชาย นามประเสริฐพร 142 13 13-047 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
217 8/2558 15 ส.ค.58 นายถวิล เพ็ชรรอด 16/1 3 03-006 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
216 7/2558 15 ส.ค.58 นายยวง พยัคภาพ 20 2 02-002 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
215 6/2558 15 ส.ค.58 นางทุเรียน โมทะนี 14 15 15-200 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
214 5/2558 15 ส.ค.58 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 26 6 06-091 300 ของใช้และอาหารยังชีพ
213 4/2558 15 ส.ค.58 นายอนันต์ มนตรี 25/4 8 08-030 500
212 3/2558 15 ส.ค.58 น.ส.ณัฏณิชา สะหะไชย 175/4 16 16-199 500
211 2/2558 15 ส.ค.58 ด.ญ.กนกพิชญ์ คงรส 252/1 13 13-039 500
210 1/2558 15 ส.ค.58 สมาชิกกองทุนฯ ทุกคน 15,600 น้ำมันพืช 390 X 40 กล่อง
209 109/2558 25 ก.ค.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 มะเร็งลำไส้ใหญ่ เคมีบำบัด
208 108/2558 25 ก.ค.58 นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์ 28 2 02-302 200
207 107/2558 14 ก.ค.58 นางสมพร นุ่มแน่น 9809/1 4 04-192 500 ขึ้นบ้านใหม่
206 106/2558 13 ก.ค.58 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02- 200 น้ำตาลในเลือดต่ำ
205 105/2558 13 ก.ค.58 นายปาน สูตรอุดม 40/1 2 02-141 200 แขนขากระตุก
204 104/2558 13 ก.ค.58 นายสมคิด อ้นอินทร์ 4/2 2 02-291 200
203 103/2558 8 ก.ค.58 นางสมควร เขียวเขิน 25 5 05-327 200 แน่นหน้าอก
202 102/2558 6 ก.ค.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 มะเร็งลำใส้ใหญ่
201 101/2558 4 ก.ค.58 นางบุญสม เขียวพุ่มพวง 21 13 13-398 200 ร.พ.พิจิตร (วินิจฉัยโรคอ่านไม่ได้)
200 100/2558 3 ก.ค.58 นายเสน่ห์ หัวหิน 2 15 15-250 200 หัวใจเต้นช้า 12-14 มิ.ย.58 ร.พ. พิจิตร
199 99/2558 3 ก.ค.58 นายเสน่ห์ หัวหิน 2 15 15-250 200 หัวใจเต้นช้า 10-12 มิ.ย.58 ร.พ.สามง่าม
198 98/2558 25 มิ.ย.58 นายบุญส่ง คำมินเสส 15/1 1 01-111 200 ผ่าตัดไส้เลื่อน
197 97/2558 17 มิ.ย.58 นางวิง อ้นอินทร์ 9 2 02-132 3,500 เสียชีวิต 12 มิ.ย.58
196 96/2558 5 มิ.ย.58 ด.ญ.ชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย 57/1 6 06-353 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
195 95/2558 2 มิ.ย.58 นางพรวลัญช์ ตินะคัด 44/1 3 03-370 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
194 94/2558 19 พ.ค.58 นางสมพร นุ่มแน่น 129/1 4 04-192 200
193 93/2558 19 พ.ค.58 นางมนธิชา อ่อนโยน 81 4 04-267 200 อุบัติเหตุ สุนัขกัด
192 92/2558 19 พ.ค.58 นางวิไล ทองรัตน์ 104/5 4 04-260 200 อุบัติเหตุ สุนัขกัด
191 91/2558 18 พ.ค.58 นายธูป เล็กน้อย 20/2 15 15-106 4,000 เสียชีวิต 17 พ.ค.58
190 90/2558 18 พ.ค.58 นายโลม อินทะรักษา 42 15 15-052 200
189 89/2558 15 พ.ค.58 นายเสงี่ยม ทัพงาม 70/1 2 02-137 3,500 เสียชีวิต 12 พ.ค.58
188 88/2558 11 พ.ค.58 นายวิชาญ เม่นหวา 46/1 2 02-414 1,500 เสียชีวิต 1 พ.ค.58
187 87/2558 8 พ.ค.58 นางกิมเฮี๊ยะ แสงกิติสุวัฒน์ 214 13 13-343 200
186 86/2558 8 พ.ค.58 นางวิไล ทองรัตน์ 104/5 4 04-260 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
185 85/2558 8 พ.ค.58 นางกัลยรัชนาภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ 187/2 4 04-322 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
184 84/2558 7 พ.ค.58 นายเจริญ โตเร็ว 177 4 04-424 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
183 83/2558 7 พ.ค.58 นางฉลวย ใจ แน่ 15/1 2 02-298 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
182 82/2558 7 พ.ค.58 นางแตงอ่อน พยัคภาพ 31/4 2 02-079 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
181 81/2558 7 พ.ค.58 นายบุญลือ ภักดีโต 8/3 2 02-293 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
180 80/2558 7 พ.ค.58 นางเสนาะ อ้นอินทร์ 41 6 06-333 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
179 79/2558 23 เม.ย.58 นายมาย พยัครี 66 6 06-213 200
178 78/2558 23 เม.ย.58 นายมาย พยัครี 66 6 06-213 200
177 77/2558 22 เม.ย.58 นายสำรวย ชมกลิ่น 3/1 2 02-147 1,000 ภัยธรรมชาติหลังคาบ้านเสียหาย
176 76/2558 19 เม.ย.58 นางศรีสุนันท์ นาคเอี่ยม 94/2 13 13-242 200 อุบัติเหตุรถชนหมา
175 75/2558 19 เม.ย.58 นายเสงี่ยม ทัพงาม 70 2 02-137 200 ซึมไม่พูด
174 กท./2558 12 เม.ย.58 กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 150/2 13 13-999 2,500 สงกรานต์
173 74/2558 16 มี.ค.58 นางช้วน เม่นหวา 46/1 2 02-225 2,500 เสียชีวิต 13 มี.ค.58
172 73/2558 14 มี.ค.58 นางลำดวน จินตวง 73 7 07-226 200 ปอดอักเสบ
171 72/2558 25 ก.พ.58 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 200 ปวดท้อง,อาเจียนไม่ถ่าย
170 71/2558 25 ก.พ.58 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200
169 70/2558 21 ก.พ.58 นายมาย พยัครี 66 6 06-213 200 เกลือแร่โซเดียมในเลือดต่ำ
168 69/2558 20 ก.พ.58 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 13 04-252 200 ตามหมอนัด
167 68/2558 20 ก.พ.58 นางกิมเฮี๊ยะ แสงกิติสุวัฒน์ 214 13 13-343 200
166 67/2558 16 ก.พ.58 นางฉัตร มามี 12 1 01-228 200 กระเพาะอักเสบ
165 66/2558 16 ก.พ.58 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 200 ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
164 65/2558 16 ก.พ.58 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 200 ลำไส้อักเสบ
163 64/2558 12 ก.พ.58 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 13 04-252 200 ลำใส้อักเสบ
162 63/2558 9 ก.พ.58 นายเสงี่ยม ทัพงาม 70 2 02-137 200 (อ่านคำวินิจฉัยหมอไม่ได้)
161 62/2558 9 ก.พ.58 นางจุน สูตรอุดม 40/1 2 02-142 200 ปอดติดเชื้อ
160 61/2558 9 ก.พ.58 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 9 2 02-131 200 ผ่าตัดต้อกระจก
159 60/2558 18 ม.ค.58 นางบุญรอด พยัคศรี 66 6 06-214 3,000 เสียชีวิต 16 ม.ค.58
158 59/2558 12 ม.ค.58 น.ส.ศิรินาถ นิกขุนทด 25 5 05-222 200 เวียนศรีษะ,ลื่นล้ม
157 58/2558 12 ม.ค.58 นางสมควร เขียวเขิน 25 5 05-327 200 หัวใจเต้นผิดจังหวะ
156 57/2558 1 ม.ค.58 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 500 ขึ้นบ้านใหม่
155 56/2558 1 ม.ค.58 น.ส.วิกานดา คำจริง 175/3 16 16-348 500 แต่งงาน
154 55/2557 10 ธ.ค.57 นางยุพิน พันทับ 21/3 6 06-066 200
153 54/2557 4 ธ.ค.57 น.ส.ยุพา ทองรวย 135/8 4 04-202 2,500 เสียชีวิต 25 พ.ย.57
152 53/2557 1 ธ.ค.57 นางตี่ พูลค้าย 6 6 06-194 3,000 เสียชีวิต 28 พ.ย.57
151 52/2557 25 พ.ย.57 นายวิเชียร คำจริง 8 13 13-061 3,500 เสียชีวิต 23 พ.ย.57
150 51/2557 10 พ.ย.57 ด.ช.พิภพลักษณ์ พวงแก้ว 133 4 04-319 200 อุบัติเหตุ หมากัด
149 50/2557 4 พ.ย.57 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200
148 49/2557 23 ต.ค.57 นายสนั่น เก่งชันยะกิจ 88 2 02-386 200
147 48/2557 10 ต.ค.57 นางเยื้อน เสามี 30 15 15-201 2,500 เสียชีวิต 7 ต.ค.57
146 47/2557 10 ต.ค.57 นางเยื้อน เสามี 30 15 15-201 200
145 46/2557 5 ต.ค.57 ด.ญ.กนกพิชญ์ คงรส 253 13 13-039 200
144 45/2557 3 ต.ค.57 นางสำราญ คงเจริญ 77/1 2 02-155 200
143 44/2557 29 ก.ย.57 นางจันทร์ พิณเขียว 26 15 15-080 3,500 เสียชีวิต 27 ก.ย.57
142 43/2557 7 ก.ย.57 นางสมควร เขียวเขิน 25 5 05-327 200
141 42/2557 7 ก.ย.57 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200
140 41/2557 7 ก.ย.57 นางชอบ ไชยอง 34 2 02-114 200
139 40/2557 7 ก.ย.57 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 200
138 39/2557 7 ก.ย.57 นายบุญส่ง คำมินเสส 15/1 1 01-111 200
137 38/2557 21 ส.ค.57 นางประทุม ศรีเรือง 102/2 4 04-262 1,500 เสียชีวิต 19 ส.ค.57
136 37/2557 17 ส.ค.57 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 39/1 14 14-218 300 “…………………..”
135 36/2557 17 ส.ค.57 น.ส.คำมี อินตะรักษา 38 13 03-198 300 “…………………..”
134 35/2557 17 ส.ค.57 นายมนัต บุญญเขตต์ 27 13 13-207 300 “…………………..”
133 34/2557 17 ส.ค.57 นางสมพร นุ่มแน่น 129/1 4 04-192 300 “…………………..”
132 33/2557 17 ส.ค.57 นายดม อ้นอินทร์ 12/9 16 16-092 300 “…………………..”
131 32/2557 17 ส.ค.57 นางประทีป ติณะคัด 107/1 7 07-060 300 “…………………..”
130 31/2557 17 ส.ค.57 นายแหนง ติณะคัด 107/1 7 07-059 300 “…………………..”
129 30/2557 17 ส.ค.57 นายสมชาย นามประเสริฐพร 142 13 13-047 300 “…………………..”
128 29/2557 17 ส.ค.57 นายถวิล เพ็ชรรอด 16/1 3 03-006 300 “…………………..”
127 28/2557 17 ส.ค.57 นายยวง พยัคภาพ 20 2 02-002 300 “…………………..”
126 27/257 17 ส.ค.57 นางทุเรียน โมทะนี 14 15 15-200 300 ด้อยโอกาส, ติดเชื้อ.
125 26/2557 17 ส.ค.57 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 25 6 06-091 300 ถุงยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ
124 25/2557 17 ส.ค.57 นางตี่ พูลคล้าย 6 6 06-194 300 บำนาญชราอายุ 99 ปี
123 24/2557 17 ส.ค.57 นางลออ เพ็ชร์วงษ์ 43 15 15-081 250 บำนาญชราอายุ 78 ปี
122 23/2557 17 ส.ค.57 นางจันทร์ พิณเขียว 26 15 15-080 300 บำนาญชราอายุ 85 ปี
121 22/2557 17 ส.ค.57 นางเยื้อน เสามี 30 15 15-201 250 บำนาญชราอายุ 80 ปี
120 21/2557 17 ส.ค.57 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 130 13 13-071 200 บำนาญชราอายุ
119 20/2557 17 ส.ค.57 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 130 13 13-070 250 บำนาญชราอายุ
118 19/2557 17 ส.ค.57 นายสุวรรณ จันทร์สุข 28 13 13-062 200 บำนาญชราอายุ 74 ปี
117 18/2557 17 ส.ค.57 นายวิเชียร คำจริง 8 13 13-061 200 บำนาญชราอายุ 75 ปี
116 17/2557 17 ส.ค.57 นางสงวน มนตรี 25/1 8 08-117 300 บำนาญชราอายุ 85 ปี
115 16/2557 17 ส.ค.57 นางทวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 101 7 07-046 250 บำนาญชราอายุ 80 ปี
114 15/2557 17 ส.ค.57 นายสำรวย พันทับ 21 6 06-065 200 บำนาญชราอายุ 75 ปี
113 14/2557 17 ส.ค.57 นายบุญชู เขียวเขิน 60/1 5 05-010 200 บำนาญชราอายุ 73 ปี
112 13/2557 17 ส.ค.57 นางชอบ ไชยอง 34 2 02-114 200 บำนาญชราอายุ 76 ปี
111 12/2557 17 ส.ค.57 นางฟ้อน พยัคภาพ 20 2 02-003 250 บำนาญชราอายุ 82 ปี
110 11/2557 17 ส.ค.57 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 300 บำนาญชราอายุ 83 ปี
109 10/2557 17 ส.ค.57 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 36 15 15-055 500 ทุนการศึกษา
108 9/2557 17 ส.ค.57 น.ส.มณฑิตา ปานรักษ์ 131/2 9 09-107 500 ทุนการศึกษา
107 8/2557 17 ส.ค.57 นายยุทธนา เขียวสะอาด 38/1 15 15-102 500 ทุนการศึกษา
106 7/2557 17 ส.ค.57 นางแถม ทนแท้ 44/1 2 02-154 200
105 6/2557 14 ส.ค.57 นางประกอบ เก้าพันธ์ 15/13 5 05-325 1,500 เสียชีวิต 13 ส.ค.57
104 5/2557 14 ส.ค.57 นางประกอบ เก้าพันธ์ 15/13 5 05-325 200
103 4/2557 3 ส.ค.57 นายโลม อินทะรักษา 42 15 15-052 200
102 3/2557 2 ส.ค.57 นางสุวรรณดี คำจริง 175/3 16 16-058 200
101 2/2557 2 ส.ค.57 นางระเบียบ ใจชื้น 30/2 11 11-021 200
100 1/2557 2 ส.ค.57 นางประกอบ เก้าพันธ์ 15/13 5 05-325 200
99 73/2557 27 ก.ค.57 นางประทุม ศรีเรือง 102/2 4 04-262 200 โรคเบาหวาน
98 72/2557 22 ก.ค.57 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 200 ปอดติดเชื้อ
97 71/2557 21 ก.ค.57 น.ส.สมใจ สุขเมือง 24 15 15-083 200 ลูกเสียชีวิตในท้อง
96 70/2557 20 ก.ค.57 นายไพศาล มีไชโย 40 4 04-128 3,000 ตาย 17 ก.ค.57 มะเร็ง
95 69/2557 11 ก.ค.57 นางประกอบ เก้าพันธ์ 15/13 5 05-325 200 มะเร็งปอด
94 68/2557 5 ก.ค.57 นายดุสิต แสงกิติสุวัฒน์ 214 13 13-344 200
93 67/2557 16 มิ.ย.57 นางเหรียญ คล่องสำรวจ 81 4 04 – 258 200 อุบัติเหตุ หมากัด
92 66/2557 16 มิ.ย.57 นายสุทิน แสงสาด 8 5 08 – 014 3,000 เสียชีวิต 14 มิ.ย.57
91 65/2557 13 มิ.ย.57 นางละเมียด เกี้ยวเกิด 29 3 03 – 358 200
90 64/2557 13 มิ.ย.57 นางละเมียด เกี้ยวเกิด 29 3 03 – 358 200
89 63/2557 1 พ.ค.57 นายไพศาล มีไชโย 40 4 04-128 200 ถุงลมโป่งพอง
88 62/2557 1 พ.ค.57 นายดุสิต แสงกิติสุวัฒน์ 214 13 13-344 200
87 61/2557 24 เม.ย.57 นางฟู ทาอ่อน 25 6 06-090 3,000 เสียชีวิต 22 เม.ย.57
86 60/2557 7 เม.ย.57 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 7/2 1 01-001 200 ถ่ายเป็นเลือด
85 59/2557 25 มี.ค.57 นางถม ภักดีโต 14/1 2 02-311 200 ผ่าตัดต้อตาซ้าย
84 58/2557 24 มี.ค.57 นายปรีชา วิมล 62/1 6 06-177 2,000 เสียชีวิต 23 มี.ค.57
83 57/2557 22 มี.ค.57 นางถนอม จอมรักษ์ 33 15 15-220 200 ผ่าตัดต้อตาซ้าย
82 56/2557 21 มี.ค.57 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 36 15 15-055 200 ไข้เลือดออก
81 55/2557 7 มี.ค.57 นายสมเจตน์ สุขเมือง 24 15 15-084 500 บวช 9-10 มี.ค.57
80 54/2557 7 มี.ค.57 นางเพยาว์ อินทสูนย์ 16/8 8 08-016 500 แต่งงาน
79 53/2557 7 มี.ค.57 นายอำไพ พยัคศรี 66 6 06-127 500 แต่งงาน
78 52/2557 18 ก.พ.57 นางยัง ติณคัด 64 16 16-350 1,500 ติดเชื้อในกระแสเลือด
77 51/2557 6 ก.พ.57 นางสมพร นุ่มแน่น 129/1 4 04-192 200 ปอดอักเสบ
76 50/2557 3 ก.พ.57 นางนะ สุขสำราญ 35 6 06-363 181 ตายก่อนคุ้มครองคืนเงิน
75 49/2557 3 ก.พ.57 นายปรีชา วิมล 62/1 6 06-177 200 เจ็บหน้าอกหอบเหนื่อย
74 48/2557 2 ก.พ.57 นางปั้น เพ็ญโพธิ์ 31 2 02-077 3,000 ความดันโลหิตสูง
73 47/2557 1 ก.พ.57 นายสุทิน แสงสาด 5 8 08-014 200 ผ่าตัดเปลี่ยนส้นเลือด
72 46/2557 22 ม.ค.57 นายสละ วงค์วาด 89/2 2 02-255 1,500 เส้นเลือดใสสมองแตก
71 45/2557 11 ม.ค.57 นายอำนวย แพโพธิ์ 196 4 04-252 200 อุบัติเหตุคนไข้นอก
70 44/2557 9 ม.ค.57 น.ส.นรมน วรพงศ์พัฒน์ 41 6 06-332 700 คลอดบุตร
69 43/2557 7 ม.ค.57 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 39/1 2 02-144 200 ขาบวมมีตุ่มหนอง
68 42/2557 2 ม.ค.57 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200 มารับ สวก. รวม 3 ครั้ง
67 41/2557 2 ม.ค.57 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200 ใช้ใบรับเงินของ ร.พ.
66 40/2557 2 ม.ค.57 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 69 2 02-135 200 นอนรักษาตัวที่ สหเวช
65 39/2557 ..ม.ค.57 พระครูวิทิต ธรรมรส 19 7 07-359 1,000 มรณะภาพ อุบัติเหตุ
64 38/2556 9 ธ.ค.56 นางกัลยา เขียวเขิน 60/5 5 05-209 200 เลือดออกช่องคลอดมาก
63 37/2556 2 ธ.ค.56 นายเงิน แก่นดอน 1 1 01-113 200 ใช้ใบรับเงินของ ร.พ.
62 36/2556 2 ธ.ค.56 นางสุทิน แสงสาด 5 8 08-014 200 ปวดขาซ้ายรุนแรง
61 35/2556 9 พ.ย.56 นางสุทิน แสงสาด 5 8 08-014 200 ผ่าตัดก้อนนูนขาหนีบ
60 34/2556 9 พ.ย.56 นายชูชีพ ใจชื้น 30/2 11 11-022 200 ปอดอักเสบ
59 33/2556 5 พ.ย.56 น.ส.สมใจ สุขเมือง 24 15 15-083 500 แต่งงาน
58 32/2556 25 ต.ค.56 นายเหราะ ภักดีโต 9/1 1 01-232 1,500 การหารใจล้มเหลว
57 31/2556 25 ต.ค.56 นายวิชัย โชติพ่วง 156 13 13-253 200 ผ่าตัดต้อเนื้อตาขวา
56 30/2556 24 ต.ค.56 นายเร่ง เขียวเขิน 25/1 5 05-223 200 หัวใจขาดเลือด
55 29/2556 23 ต.ค.56 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 36/1 4 04-219 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
54 28/2556 23 ต.ค.56 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 36/1 4 04-219 200 (อ่านใบรับรองไม่ได้)
53 27/2556 18 ต.ค.56 นางสุวรรณดี คำจริง 175/3 16 16-058 200 เส้นเลือดจอตาอุดตัน
52 26/2556 11 ต.ค.56 นางเฟี้ยม ใจชื้น 30 11 11-024 2,500 เสียชีวิต ปอดติดเชื้อ
51 25/2556 2 ต.ค.56 นางยุพิน พันทัพ 21/3 6 06-066 200 น้ำตาลในเลือดต่ำ
50 24/2556 2 ต.ค.56 น.ส.ศิรินาถ นิกขุนทด 25 5 05-222 200 ลำไส้อักเสบ
49 23/2556 4 ก.ย.56 นางกัลยา เขียวเขิน 60/5 5 05-209 200 ปวดมดลูก
48 22/2556 2 ก.ย.56 น.ส.ทองหล่อ ศรีจันทร์ 20 1 01-169 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
47 21/2556 1 ก.ย.56 นายอนันต์ มนตรี 25/4 8 08-123 500 ทุนการศึกษา
46 20/2556 1 ก.ย.56 นายศรราม อู่นาค 25/1 8 08-119 500 ทุนการศึกษา
45 19/2556 16 ส.ค.56 นางยุพิน พันทัพ 21/3 6 06-066 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
44 18/2556 16 ส.ค.56 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
43 17/2556 16 ส.ค.56 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
42 16/2556 16 ส.ค.56 นางปรานอม ภักดีโต 9 1 01-231 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
41 15/2556 16 ส.ค.56 นายเมิน ทนแท้ 44/1 2 02-153 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
40 14/2556 16 ส.ค.56 นางเนี้ยว เข็มทอง 16/1 2 02-163 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
39 13/2556 16 ส.ค.56 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
38 12/2556 16 ส.ค.56 นางเจือ ติณะคัด 58/3 6 06-188 200 อ่อนเพลีย
37 11/2556 3 ส.ค.56 นางตี่ พูลคล้าย 6 6 06-194 338 อาหารยังชีพ
36 10/2556 3 ส.ค.56 นางสมพร นุ่มแน่น 129/1 4 04-192 338 อาหารยังชีพ
35 9/2556 3 ส.ค.56 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 26 6 06-091 338 อาหารยังชีพ
34 8/2556 3 ส.ค.56 นายโลม อินทะรักษา 42 15 15-052 200 ผ่าตัดไส้ติ่ง
33 7/2556 3 ส.ค.56 นางยุพิน พันทัพ 21/3 6 06-066 200 น้ำตาลในเลือดต่ำ
32 6/2556 3 ส.ค.56 นายมาย พยัคศรี 66 6 06-213 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
31 5/2556 3 ส.ค.56 นายเมิน ทนแท้ 44/1 2 02-153 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
30 4/2556 3 ส.ค.56 นางฟ้อน พยัคภาพ 20 2 02-003 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
29 3/2556 3 ส.ค.56 นางสมพงษ์ ชมกลิ่น 3/1 2 02-148 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
28 2/2556 3 ส.ค.56 นางเนี้ยว เข็มทอง 16/1 2 02-163 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
27 1/2556 3 ส.ค.56 นางปรานอม ภักดีโต 9 1 01-231 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)
26 25/2556 9 ก.ค.56 น.ส.ปราณี เขียวพุ่มพวง 19 13 13-185 200 ใช้ใบรับเงินของ ร.พ.
25 24/2556 4 ก.ค.56 นางอินทร์ จุ้ยวงศ์ 13 7 07-181 200 ใช้ใบรับเงินของ ร.พ.
24 23/2556 1 ก.ค.56 นางเฮียง เขียวสะอาด 90 2 02-151 200 ใช้ใบรับเงินของ ร.พ.
23 22/2556 3 มิ.ย.56 นางเตือนใจ เขียวเขิน 60/1 5 05-009 200 ท้องเสีย
22 21/2556 28 พ.ค.56 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 มะเร็งลำไส้
21 20/2556 21 พ.ค.56 นายสุวรรณ จันทร์สุข 28 13 13-062 200 อุบัติเหตุ รถล้ม
20 19/2556 19 พ.ค.56 นางสงวน มะลิเทศ 65 2 02-134 200
19 18/2556 19 พ.ค.56 นางจุน สูตรอุดม 40/1 2 02-142 200
18 17/2556 19 พ.ค.56 นาง วิง อ้นอินทร์ 9 2 02-132 200
17 16/2556 13 เม.ย.56 งานประเพณีสงกรานต์ 1,000 งานประเพณี
16 15/2556 14 มี.ค.56 นายอนันต์ มนตรี 25/4 8 08-123 500 บวช
15 14/2556 3 มี.ค.56 นางอินทร์ จุ้ยวงศ์ 13 7 07-181 200
14 13/2556 20 ก.พ.56 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 36 15 15-055 200 ลำไส้อักเสบ
13 12/2556 1 ก.พ.56 นายทวี เกี้ยวเกิด 39 15 15-048 200
12 11/2556 28 ม.ค.56 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 มะเร็งลำไส้
11 10/2556 10 ม.ค.56 นายประยงค์ บุญรอต 27 11 11-028 200
10 9/2555 25 ธ.ค. 55 นายทวี เกี้ยวเกิด 39 15 15-048 200
9 8/2555 9 พ.ย.55 นายพิชัย พันทัพ 57 6 06-013 200 ปวดหลัง
8 7/2555 23 ต.ค.55 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 มะเร็งลำไส้
7 6/2555 20 ต.ค. 55 นางวัง สุขสวัสดิ์ 39 11 11-206 272 ตายก่อนคุ้มครองคืนเงิน
6 5/2555 17 ต.ค.55 นายบุญส่ง กุลมัย 30/3 11 11-023 1,500 เสียชีวิต โรคมะเร็ง
5 4/2555 15 ต.ค.55 นายบุญส่ง กุลมัย 30/3 11 11-023 200 ปวดท้อง
4 3/2555 14 ต.ค.55 น.ส.สมใจ สุขเมือง 24 15 15-083 200 ผิวหนังอักเสบ
3 2/2555 7 ก.ย.55 นางประณีต นาคยา 66 5 05-012 200 ปวดท้อง อาเจียน
2 1/2555 25 ส.ค. 55 นายธูป เล็กน้อย 37 15 15-106 200 อุบัติเหตุ
1 1/2554 7 เม.ย.55 นางแบน อินเอี่ยม 20 13 13-067 200 ผ่าตัดตา (ต้อ)