ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

**************************************

หมวดที่ 1

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1  กองทุนนี้เรียกว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

ข้อ 2  ที่ทำการกองทุนตั้งอยู่ที่ 150/2 ชุมชนสวนรักพัฒนา ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ข้อ 3  ในระเบียบนี้

“กองทุน”  หมายถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

“ที่ทำการกองทุน” หมายถึงที่ทำงาน ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม ตั้งอยู่ที่ 150/2 ชุมชนสวนรักพัฒนา ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

“สมาชิก” หมายถึงบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

“เงินสัจจะ”หมายถึง เงินที่สมาชิกทุกคนสมัครใจที่จะนำส่งเงินสมทบกองทุนฯ โดยไม่คิดว่าเป็นเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบกองทุนฯสมาชิกเรียกคืนไม่ได้ทุกกรณี

ข้อ 4  ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

**************************************

หมวดที่ 2

กองทุนสวัสดิการ

ข้อ 5  วัตถุประสงค์ของกองทุน

(1)  เพื่อเสริมสร้างนิสัยให้สมาชิกรู้จักการออมเพื่อการให้ช่วยรู้จักการแบ่งบันช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต
(2)  เพื่อส่งเสริมการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดชีวิตด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในกรณี สมาชิก เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย ฯลฯ
(3)   เพื่อสร้างให้สมาชิกเกิดคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีมีน้ำใจ มีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา แก้ไขปัญหาสังคม และร่วมกันจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบครบวงจรชีวิตร่วมกันระหว่างสมาชิก
(4)  เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง  มีองค์กรที่คอยดูแลช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนตลอดเวลาโดยขบวนการกลุ่ม
(5) เพื่อให้กองทุนเป็นของชุมชนเพื่อการให้โดยแท้จริงไม่แสวงหาผลกำไรทางทรัพย์สิน
(6) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่าง ภาครัฐ, ท้องถิ่น,เอกชน,กับชุมชน สืบไป

ข้อ 6  ที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุน ประกอบด้วย

 • เงินที่ได้รับจากสมาชิกโดยการฝากเงินสัจจะสมทบกองทุนวันละ 1  บาทของสมาชิก
 • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ / เอกชนอื่น
 • เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ
 • ดอกผล หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน                  

**************************************

หมวดที่ 3

สมาชิกกองทุน

ข้อ 7  คุณสมบัติสมาชิก

 • เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 • ไม่จำกัด เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ
 • เป็นผู้มีคุณธรรม พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯทุกข้อ
 • เป็นผู้มีจิตรสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาสัจจะ มีความเมตตา เอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์

ข้อ 8  การสมัครเป็นสมาชิก

(1)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 มีความจำนงสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯโดยยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ที่ ที่ทำการกองทุนฯหรือคณะทำงานกองทุนฯทุกหมู่บ้าน

(2)  ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทและส่งเงินสัจจะสมทบกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ข้อ 9  การส่งเงินสัจจะสมทบกองทุน

 • สมาชิกต้องออมเงินสัจจะสมทบกองทุนวันละ 1 บาททุกคนทุกเดือน หรือทุกปี กรณีฝากรายปี
 • สมาชิกต้องนำเงินสัจจะสมทบกองทุนส่งให้คณะกรรมการทุกวันที่ 5 ของเดือนจำนวนเงินขึ้นอยู่

จำนวนวันในแต่ละเดือน

 • สมาชิกต้องนำเงินสัจจะสมทบกองทุนทุกเดือน จนเสียชีวิต หรือลาออก
 • สมาชิกขาดส่งเงินสัจจะสมทบกองทุนเดือนใด จะต้องส่งเงินย้อนหลังพร้อมกับเดือนถัดไป ทั้งนี้ยัง

ได้รับสวัสดิการตามปกติยกเว้นกรณีขาดส่งติดต่อกัน 3 เดือน

 • สมาชิกสามารถส่งเงินสัจจะสมทบกองทุนครั้งเดียวล่วงหน้า 1 ปีเป็นเงิน 365 บาทได้

ข้อ 10  การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดส่งเงินสัจจะสมทบติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
 • จงใจฝ่าฝืนระเบียบกองทุน หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ หรือไม่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับกองทุนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพื่อหวังรับสวัสดิการทั้งนี้จะต้องชดใช้เงินสวัสดิการที่ได้รับไปในกรณีแจ้งเหตุอันเป็นเท็จนั้นทั้งหมด
 • มีลักษณะและ / หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 7

ข้อ 11  ผู้ที่ขาดจาการเป็นสมาชิก สามารถยื่นคำขอเป็นสมาชิกใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องขาดจากการเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี

ข้อ 12  สิทธิและหน้าที่ สมาชิก

 • ระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัคร
 • เข้าร่วมประชุมที่กองทุนจัดให้มีขึ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของกองทุน
 • มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
 • ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของกองทุนเพื่อทราบการดำเนินงาน กิจการของกองทุน
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของกองทุนต่อคณะกรรมการ มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
 • ต้องนำเงินสัจจะสมทบกองทุนส่งคณะกรรมการทุกเดือน
 • เก็บรักษาสมุดเงินฝาก หรือหนังสือสำคัญอื่นใดที่กองทุนออกให้ถ้าสูญหายให้รีบแจ้งกรรมการทันที
 • เมื่อย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดให้แจ้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน
 • เมื่อมีเหตุพึงได้รับสวัสดิการ ให้แจ้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน

**************************************

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 13  คณะกรรมการ

(1)  คณะกรรมการบริหาร  7- 32 คนคัดเลือกจากสมาชิกมีตำแหน่งดังนี้   ประธาน, รองประธาน,เลขานุการ, เหรัญญิก, ฝ่ายทะเบียน, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, และฝ่ายตรวจสอบให้เป็นไปตามมติกรรมการ

 • กรรมการที่ปรึกษาให้กรรมการพิจารนาตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามมติกรรมการ

ข้อ 14  การได้มาซึ่งคณะกรรมการ เมื่อกรรมการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากการเป็นคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกกรรมการต่อไป

ข้อ 15  กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับคัดเลือกอีกได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ถูกเลือกยินยอม กรณีกรรมการพ้นตำแหน่งก่อนหมดวาระไม่ว่ากรณีใดๆ ให้กรรมการมีมติแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยสามารถดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลือของผู้พ้นตำแหน่งนั้น

ข้อ 16  คุณสมบัติของคณะกรรมการ

 • ต้องเป็นสมาชิกกองทุน
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีได้รับรองจากสมาชิกสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 17  หน้าที่กรรมการ

 • บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแลรายได้หรือผลประโยชน์ของกองทุน
 • ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
 • รับสมัครสมาชิก และจัดทำทะเบียนสมาชิก
 • พิจารณาเงินกู้ยืมให้สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
 • ทำนิติกรรม สัญญา หรือดำเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน
 • จัดทำบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่พึงได้รับตามสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินการของกองทุน
 • รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยจัดประชุมใหญ่หรือสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทุกคน พร้อมทั้งติดประกาศในที่สาธารณะ  (ตำบล / หมู่บ้าน / ชุมชน)
 • ดำเนินการอื่นใดเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 18  การพ้นวาระของคณะกรรมการ

 • ตาย
 • ลาออก และได้รับอนุมัติให้ออก
 • พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
 • ครบวาระ
 • มีความผิดต้องโทษตามกฎหมาย

(6)  ที่ประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนน สามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด

(7)  ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง สองในสามของผู้เข้าร่วมประชุม

**************************************

หมวดที่ 5

สวัสดิการ

ข้อ 19  สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(1)  ต้องส่งเงินออมสมทบครบ 180 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการรับเข้าเป็นสมาชิก (ออมไม่ครบระยะเวลาไม่ได้รับสวัสดิการและไม่ได้รับเงินคืน)

(2)  จัดทำเอกสารขอรับสวัสดิการครบถ้วน ให้การรับรอง

ข้อ 20  สมาชิกได้รับสวัสดิการในกรณีต่อไปนี้

 • เกี่ยวกับการเกิด

– สมาชิกคลอดบุตรรับสวัสดิการ รับขวัญเด็กเป็นเงิน 500 บาท ต่อคน ปีละไม่เกิน 1ครั้ง

– มารดาได้รับสวัสดิการ นอนโรงพยาบาลในการคลอดบุตร 1 ครั้ง 200

 • เกี่ยวกับการเจ็บป่วย/ไม่ป่วย

– สมาชิกเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการเป็นเงิน 200 บาทต่อครั้งปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  / 400 บาท

– กรณีสมาชิกส่งเงินสมทบครบ 3 ปี   ไม่เจ็บป่วย ไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆ จะได้รับการยกเว้นการส่งเงินสมทบ 1 ปี (365 บาท)

 • เกี่ยวกับการแก่

– อายุ  70  ปีขึ้นไปส่งเงินสมทบ  3 ปี รับบำนาญ   200 บาทต่อปี

– อายุ  75  ปีขึ้นไปส่งเงินสมทบ  3 ปี รับบำนาญ   250 บาทต่อปี

– อายุ  80  ปีขึ้นไปส่งเงินสมทบ  3 ปี รับบำนาญ  300 บาทต่อปี

– อายุ  85  ปีขึ้นไปส่งเงินสมทบ  3 ปี รับบำนาญ  350 บาทต่อปี

(4) เกี่ยวกับการเสียชีวิต

– เป็นสมาชิกครบ  180 วัน เสียชีวิต  รับเงินจำนวน        500  บาท

– เป็นสมาชิกครบ       1  ปี เสียชีวิต  รับเงินจำนวน     1,000  บาท

– เป็นสมาชิกครบ       2  ปี เสียชีวิต  รับเงินจำนวน     2,000  บาท

– เป็นสมาชิกครบ       3  ปี เสียชีวิต  รับเงินจำนวน     3,000  บาท

(เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี กองทุนเพิ่มให้ปีละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท)

กรณีตายหรือหายสาบสูญไม่สามารถหาหลักฐานได้กองทุนฯไม่จ่ายสวัสดิการให้

(5)  สวัสดิการอื่นๆ

– การศึกษาสมาชิกสำเร็จการศึกษาทุกระดับรับทุนการศึกษา 500 บาท (เป็นสมาชิกครบ 2 ปี)

“บุญประเพณี “

– อุปสมบท     สมาชิกส่งเงินสมทบครบ 1 ปี จ่ายสวัสดิการ 500 บาท

– แต่งงาน     สมาชิกส่งเงินสมทบครบ 1 ปี จ่ายสวัสดิการ 500 บาท

– ขึ้นบ้านใหม่  สมาชิกส่งเงินสมทบครบ 1 ปี จ่ายสวัสดิการ 500 บาท

(ทุกรายการจ่ายครั้งเดียว)

–  ประสบภัยธรรมชาติ  อัคคีภัย  วาตภัย  ได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาทปีละไม่เกิน 1 ครั้ง

ข้อ 21  กรณีผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการกองทุนแล้ว กองทุนจะละเว้นให้ ไม่ต้องส่งเงินสมทบกองทุน และมีสิทธิได้รับสวัสดิการเหมือนกับสมาชิกทั่วไป ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้กองทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น เมื่อได้รับสวัสดิการตาม ข้อ 2 (4) กองทุนจะจ่ายสวัสดิการเงินสงเคราะห์ให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก

**************************************

หมวดที่ 6

การบริหารเงินทุน และการบัญชี

ข้อ 22  ทรัพย์สินกองทุนที่เป็นตัวเงินให้จัดสรรไว้ดังนี้

(1)  ร้อยละ 70 % ตั้งเป็นเงินเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

(2)  ร้อยละ 20 % ตั้งเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสมาชิกด้อยโอกาสยากจนหรือประสบอุบัติภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

(3)  ร้อยละ 10 % ตั้งไว้เพื่อประกันความเสี่ยงและเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ข้อ 23  การดูแลรักษาเงิน เงินที่รับมาทุกประเภท ให้เหรัญญิกนำฝากธนาคารทุกรายการโดยให้สำรองไว้เป็นเงินสดไม่เกิน  2,000  บาทหรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษา

ข้อ 24  ให้มีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมฝาก ถอนเงินฝากธนาคาร 3 คนประกอบด้วย ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ โดยมีเงื่อนไขสั่งจ่าย สองในสาม

ข้อ 25  ให้มีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมฝาก ถอนเงินฝากธนาคารสองในสามสามารถสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละ 20,000  บาทการสั่งจ่ายเงินเกินกว่า 20,000  บาทจะต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบเว้นแต่กรณีสั่ง จ่ายเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและเงินให้สมาชิกกู้ยืมที่ระบุไว้ตามระเบียบ

ข้อ 26  คณะกรรมการจะต้องจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนพร้อมติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ 27  คณะกรรมการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วติดประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันปีละ 1ครั้ง

**************************************

หมวดที่ 7

การประชุม

ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมดังนี้

(1)  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

(2)  ในกรณีเร่งด่วน ให้ประธานสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ตามความเหมาะสม

(3)  สมาชิก 1 ใน 3  ของสมาชิกทั้งหมดสามารถเข้าชื่อเสนอขอเปิดประชุมวิสามัญได้

(4)  ให้มีการประชุมของคณะกรรมการกองทุน เดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม

ข้อ 29  ผู้เข้าร่วมประชุมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 30  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียงลงมติได้อย่างเท่าเทียมคนละ 1 เสียง

ข้อ 31  กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาลงมติ หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญและให้ถือว่ามติที่ประชุมวิสามัญเป็นอันสิ้นสุด

**************************************

บทเฉพาะกาล

ข้อ 32  บรรดาประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับและระเบียบต่างๆซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือยกเลิกจะเปลี่ยนแปลง                                         แก้ไขได้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ข้อ 33  ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้รักษาการระเบียบนี้

 

ให้ไว้ ณ วันที่  1 สิงหาคม  2554

ลงชื่อ

(นายพงศ์ศักดิ์  จันทร์สุข)

ประธานกองทุน กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม

 

**************************************

หมายเหตุ

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1  (1 สิงหาคม 2555)

หมวดที่ 5 สวัสดิการ  (2) เกี่ยวกับการเจ็บป่วย/ไม่ป่วย

เดิม สมาชิกเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการเป็นเงิน 200 บาทต่อครั้งปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 400 บาท

เพิ่มเติม  สมาชิกเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการเป็นเงิน 200 บาทต่อครั้งปีละไม่เกิน 3 ครั้ง  / 600 บาท

 หมวดที่ 6 การบริหารเงินทุน และการบัญชี (ข้อ 1 – ข้อ 3 เพิ่มข้อ 4,5)

(1)  ร้อยละ 60 % ตั้งเป็นเงินเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

(2)  ร้อยละ 20 % ตั้งเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสมาชิกหรือประสบอุบัติภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

(3)  ร้อยละ 10 % ตั้งไว้เพื่อประกันความเสี่ยง

เพิ่มเติม

(4)  ร้อยละ 10 % ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ (เงินสมทบจากสมาชิกร้อยละ 10 % แยกเข้าบ/ช บริหาร)

(5) ร้อยละ 30 % จากการอุดหนุนของกลุ่มองค์กรการเงิน, จากรัฐบาล, จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (ร้อยละ 30 % แยกเข้าบ/ช บริหาร)

**************************************

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2    (1 สิงหาคม 2556)

หมวดที่ 5 สวัสดิการ 

(2) เกี่ยวกับการเจ็บป่วย/ไม่ป่วย        

ยกเลิก – กรณีสมาชิกส่งเงินสมทบครบ 3 ปี   ไม่เจ็บป่วย ไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆ จะได้รับการยกเว้นการส่งเงินสมทบ 1 ปี  (365 บาท)

เพิ่มเติม

กรณีพิการ  สมาชิกมีเหตุทำให้เกิดความพิการขึ้นกับร่างกาย จนได้การรับรองความพิการ (มีบัตรผู้พิการ) จะได้รับการยกเว้นการส่งเงินสมทบกองทุนฯ และได้รับสวัสดิการอันพึงได้ตามระเบียบของกองทุนฯ ตลอดไป

ได้รับเลือกเป็นทหาร – กรณีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นทหาร หรือสมัครใจรับใช้ชาติ  จะได้รับค่าเดินทางเป็นเงินจำนวน  500 บาท                        

(4)  เกี่ยวกับการเสียชีวิต

เดิม – ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี รับ 1,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท ส่งเงินสมทบครบ 2 ปี รับ 2,000 บาท  ปรับขึ้นปีละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

เพิ่มเติมปรับเพิ่มทุก 6 เดือน ครั้งละ 500 บาท  – ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี รับ 1,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท  ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี 6 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 1,500 บาท สมทบ 10 ปีขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์สูงสุด

ไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท

การรับสวัสดิการ  กรรมการศูนย์ประจำหมู่บ้านรวบรวมเอกสารจากสมาชิก

1.ใบรับรองการป่วย (กรณีป่วยนอนโรงพยาบาล)  หรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือบัตรเชิญแต่งงาน,   บัตรเชิญงานบวช,

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สมุดสัจจะประจำตัวสมาชิกที่กองทุนฯ ออกให้.

ยื่นขอรับสวัสดิการที่ประธาน เพื่อนัดวัน เวลา รับเงิน ณ ที่ทำการกองทุนฯ

**************************************

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3    (1 สิงหาคม 2557)

หมวดที่ 5 สวัสดิการ 

(4) เกี่ยวกับการเสียชีวิต

  เดิม –  ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี รับ 1,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี 6 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 1,500 บาท สมทบ 20 ปีขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท

  แก้ไข –สมทบครบ  6 เดือน – 10 ปีรับเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท สมทบ 10 ปีขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท

 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4      (1 สิงหาคม 2559)

  หมวดที่ 5 สวัสดิการ

   (4) เกี่ยวกับการเสียชีวิต

เดิมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3    (1 สิงหาคม 2557)

-ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี รับ 1,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี 6 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 1,500 บาท สมทบ ตั้งแต่ 5 -10 ปีขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ  500 บาท

แก้ไขเพิ่มเติม  -ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี รับ 1,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ 500 บาท ส่งเงินสมทบครบ 1 ปี 6 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 1,500 บาท สมทบ ตั้งแต่ 5 -10 ปีขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดศพ  500 บาท

(5)  สวัสดิการอื่นๆ

เดิม – การศึกษา สมาชิกสำเร็จการศึกษาทุกระดับรับทุนการศึกษา 500 บาท  เป็นสมาชิกส่งเงินสมทบครบ 2 ปี

แก้ไขเพิ่มเติม  – การศึกษา เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่ 5 จะได้รับทุนการศึกษาทุกปี/ละ 200 บาท หลังเป็นสมาชิกส่งเงินสมทบครบ 2 ปี และสำเร็จการศึกษาทุกระดับรับทุนการศึกษา 500 บาท

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5    (1 สิงหาคม 2560)

หมวดที่ 6 การบริหารเงินทุน

การพัฒนาอาชีพ

 แก้ไข เพิ่มเติม

เดิม – กองทุนฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  500 บาท

แก้ไข – กองทุนฯมอบดอกไม้จันทร์มูลค่าเป็นเงิน  500 บาท

เพิ่มเติม 

– พัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมฝึกอาชีพ  จำนวนเงินตามมติคณะกรรมการ

– สร้างอาชีพ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวนเงินตามมติคณะกรรมการ

– ซ่อมแซมบ้าน สมทบการซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  ตามมติคณะกรรมการ

– สงเคราะห์  สงเคราะห์ผู้ทุกยากลำบากไร้ที่พึ่ง (ทั้งที่เป็นสมาชิก และมิใช่สมาชิก) ตามมติคณะกรรมการ

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6    (1 สิงหาคม 2561)

หมวดที่ 6 การบริหารเงินทุน

เดิม (3)  ร้อยละ 10 % ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ (เงินสมทบจากสมาชิกร้อยละ 10 % แยกเข้าบัญชีบริหาร)

แก้ไขเป็น (3)  ร้อยละ 15 % ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ (เงินสมทบจากสมาชิกร้อยละ 15 % แยกเข้าบัญชีบริหาร)

หมวดที่ 5 สวัสดิการ 

เพิ่มเติม

            – มอบรางวัลคนกตัญญู  (ผ่านจากการพิจารณาของคณะกรรมการ)  1,000 บาทต่อครั้ง