กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา, อาหารยังชีพ,บำนาญชรารายปี
4 สิงหาคม 2563