๔ กันยายน ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม มอบทุนการศึกษา

ณ ที่ทำการกองทุน ๑๕๐/๒ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐ โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕