กองทุนฯ จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลา ภายไต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบท