กองทุนฯ จัดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบท ปีงบประมาณ 2563 COVID -19