คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้พิการ ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม
ณ พื้นที่  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๔๐   โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕