กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม จัดกิจกรรม อบรมอาชีพ ทำตะกร้าโครงเหล็ก ถักเชือกปอเฮ  (ระยะสั้น 10 วัน) ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ปี 2563
สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก