กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

จัดกิจกรรม มอบบำนาญชรารายปี สมาชิกที่มีอายุ และส่งเงินสมทบครบตามระเบียบกองทุนกำหนดกำหนด และแจกอาหารยังชีพให้สมาชิกทุกคน