ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
ครั้งที่ 6/2565 29 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานการประชุมสมาชิก ประจำปี 2565    10-11, 17 – 18 กันยายน 2565