ประมวลภาพ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐