นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม รายงานผลการดำเนินงาน กับผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนฯ

[center]
นายประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม พบพูดคุยกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

นายประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม จับฉลากมอบของรางวัลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

จับฉลากมอบของรางวัลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

[/center]