ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
ครั้งที่  2 / 2565 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ณ ที่ทำการกองทุนฯ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน
150/2 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทร 0899611105