สมาชิกกองทุนสวัสดิการการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
รับอาหารยังชีพ, พื้นที่ ม.5, ม.3  รับบำนาญชรารายปีแทนแม่ พื้นที่ ม.3