อบรมอาชีพ ทำตะกร้าโครงเหล็ก ถักเชือกปอเฮ (ระยะสั้น 10 วัน)
ภายไต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้
ผู้ได้รับรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ปี 2563
สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
10 – 19 กันยายน 2563
ดำเนินกิจกรรมโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
ณ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน ๑๕๐/๒ ม.๑๓ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕