เตรียมจัดใส่ ตู้สร้างสุข เพื่อให้สมาชิกผู้ด้อยโอกาส และบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาทางสังคมได้ใช้บริการ บรรเทาความเดือดร้อน