โครงการกองทุนร่วมใจต้านภัยโควิด

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบผู้พิการ ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม และอาหารดำรงชีพให้สมาชิกทุกคน