ประมวลภาพโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน (ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร) ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐