โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสามง่าม เสนอโครงการโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาง่าม คณะทำงานบ้านพอเพียงชนบทตำบลสามง่าม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อนุมัติงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน
จากงบงบประมาณงวดแรกจำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจำนวน ๙ ครัวเรือน