โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี ๒๕๖๑

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
ด้วยงบประมาณรวม ๑๙๓,๒๐๐ บาท
จากเป้าหมายที่กำหนด ๓๐ คน มีผู้สนใจเข้าร่วม ๓๕ คน ใช้เวลาอบรม ๔๔ วัน
ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เสนอโครงการโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
เพื่อความยั่งยืน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม ได้อนุมัติเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ให้ “กลุ่มอาชีพสตรีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม” เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรม
และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
ได้สนับสนุนงบประมาณอีก ๙๐,๐๐๐ บาท อบรมต่อเนื่องเพิ่มอีก ๖๐ วัน
ระหว่าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑