ประชุมสามัญประจำปี 2559

นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม รายงานผลการดำเนินงาน กับผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนฯ นายประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม พบพูดคุยกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

admin

05/16/2017
1 5 6